“การจัดการอาคารและทรัพยากรกายภาพ” เปิดแห่งแรกแห่งเดียว

UploadImage

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เปิดหลักสูตรแรกและหลักสูตรเดียวในประเทศไทย “การจัดการอาคารและทรัพยากรกายภาพ”ที่มุ่งเน้นการเป็นนักจัดการอาคารมือ อาชีพ โดยเปิดหลักสูตรในระดับปริญญาตรี  นักศึกษาจะได้เรียนรู้กับผู้ให้บริการบริหารอาคารชั้นนำ เรียนจบมีโอกาสสูงในการทำงานด้านบริหารอาคารโดยตรง พร้อมโอกาสศึกษาต่อระดับมหาบัณฑิตด้านสถาปัตยกรรมในทุกสถาบันชั้นนำทั่ว ประเทศ

ชื่อปริญญา
ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการอาคารและทรัพยากรกายภาพ)
(อักษรย่อ) : บธ.ม. (การจัดการอาคารและทรัพยากรกายภาพ)
ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Business Administration (Building and Facilities Management)
(อักษรย่อ) : B.B.A (Building and Facilities Management)

รูปแบบของหลักสูตร
1. รูปแบบ เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรีในระบบการศึกษาปกติ หลักสูตร 4 ปี
2. ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย
3. การรับเข้าศึกษา รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่มีความรู้ภาษาไทยระดับ 3 หรือเทียบเท่าก็สามารถสมัครเข้าศึกษาได้
4. ความร่วมมือกับสถาบันอื่น เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันฯ ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
5. การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว และกรณีผู้สำเร็จปริญญาตรีในสาขาใดๆ หรือ
สาขา ใกล้เคียงกับสาขาวิชานี้ สามารถสมัครเข้าศึกษาเป็นปริญญาตรีที่ 2 ได้ โดยสามารถเทียบโอนรายวิชาได้มากน้อยต่างกันตามสาขาวิชาที่สำเร็จมา

จุดเด่นของหลักสูตร
เป็นหลักสูตรด้านการจัดการอาคารและทรัพยากรกายภาพเพียงหนึ่งเดียวในประเทศ ไทย ที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่เป็น “นักจัดการอาคาร” ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและมีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน ในระดับของการจัดการ โดยเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงกับสถานประกอบการณ์ด้านบริหารจัดการอาค่ร ระดับมืออาชีพ ภายใต้ระบบการเรียนที่ได้รับการยอมรับมาตรฐานระดับสากล ซึ่งเป็นการพัฒนาศักยภาพและเปิดโอกาสให้นักศึกษา สำหรับก้าวไปสู่อาชีพที่มีความต้องการ ติดอันดับ TOP 10 จากระบบธุรกิจในปัจจุบัน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
คณะบริหารธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ผู้ทรงคุณวุฒิที่ร่วมร่างหลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสริชย์ โชติพานิช จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระบบการศึกษา
รับรองหลักสูตรโดยกระทรวงศึกษาธิการ

อาชีพหลังเรียนจบ
  - ผู้จัดการอาคาร (Building Manager) ในอาคารขนาดใหญ่ เช่น อาคารสำนักงาน  อาคารชุดพักอาศัย โครงการหมู่บ้าน ศูนย์การค้า
 - ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการ (Operations Manager) ในบริษัทผู้ให้บริการงานบริหารอาคาร (Facility Service Provider)
-  ผู้จัดการงานอาคารและสถานที่ หรืองานด้านทรัพยากรกายภาพของหน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ

การสมัคร
ดูรายละเอียดที่http://www.pim.ac.th8

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น