ม.เชียงใหม่ สมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

     ตามที่สำนักทะเบียนและประมวลผม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เปิดให้มีการรับสมัครเข้าศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 (รอบทีี่ 2) โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร การสมัครและการประกาศผล

   คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
                                ระดับปริญญาเอก
                                      ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่มีผลการเรียนดี หรือผู้ที่กำลังศึกษาปริญญาโท มีผลการเรียนและหรือการวิจัยตามที่สาขาวิชากำหนดได้ผลดีเป็นพิเศษ
                                 ระดับปริญญาโท
                                       ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง มาตรฐานการศึกษาและมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดไว้หลักสูตรในแต่ละวิชา
 
   กำหนดการสมัคร
       สมัครทางอินเตอร์เน็ต วันที่ 26 มีนาคม ถึง 20 เมษายน 2555 ได้ที่ http://www.grad.cmu.ac.th
       สมัครด้วยตนเองที่บัณฑิตวิทยาลัย วันที่ 23 ถึง 27 เมษายน 2555 ระหว่างเวลา 08.30 - 15.30
(ไม่พักเที่ยง) เปิดรับสมัคร วันจันทร์ - ศุกร์ เว้น วันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการอื่น ๆ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น