มนุษย์ มน. รับตรงผู้มีความสามารถด้านนาฏศิลป์ ดนตรี

    คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล  และสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย  โดยมีข้อกำหนดตามระเบียบการดังนี้

สาขาวิชาที่เปิดรับ
(1) สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย จำนวนรับ 20 คน
(2) สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย จำนวนรับ 20 คน
(3) สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล จำนวนรับ 20 คน

คุณสมบัติ
1 โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านนาฏศิลป์ไทย
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย
- มีความสามารถพิเศษหรือเคยเข้าร่วมโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนาฏศิลป์ไทย

2 โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านดุริยางคศาสตร์ไทย (ดนตรีไทย)
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย
- มีความสามารถพิเศษหรือเคยเข้าร่วมโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับดนตรีไทย หรือ
ดนตรีพื้นบ้าน

3 โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านดุริยางศาสตร์สากล
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาดุริยางศาสตร์สากล
- มีความสามารถพิเศษหรือเคยเข้าร่วมโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับดุริยางคศาสตร์สากล

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม
- เว็บไซต์ http://www.human.nu.ac.th หรือ http://www.human.nu.ac.th/thmusic หรือ
http://www.human.nu.ac.th/academic
- งานบริการการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ โทร. 0-5596-2050
- สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย โทร. 0-5596-1624
- สาขาวิชาดุรยางคศาสตร์สากล โทร. 0-5596-1629
- สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย โทร. 0-5596-8791

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น