ครม.อนุมัติหลักการ รองรับนโยบายเทียบเรียน ม.6 จบใน 8 เดือน

UploadImage

ครม.อนุมัติ หลักการ ร่างกฎกระทรวงแบ่งระดับและการเทียบระดับฯ รองรับนโยบาย ศธ.ที่เปิดให้ประชาชนอายุไม่น้อยกว่า 18 ปีบริบูรณ์ นำความรู้ ประสบการณ์เทียบระดับการศึกษา ม.ปลาย และสายอาชีพ ภายใน 8 เดือน
       
     ศ.ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)  มีมติอนุมัติหลักการตามที่ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ ร่าง กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งระดับและการเทียบระดับการศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัย (ฉบับที่...) พ.ศ... ทั้งนี้ ร่างดังกล่าวเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมจากกฎกระทรวงฉบับเดิมที่ประกาศไว้ในปี พ.ศ.2546 โดยมีการแก้ไขเพิ่มเติมในเรื่องของการเทียบระดับการศึกษานอกระบบสามารถเทียบ ได้ในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งประเภทสามัญศึกษา และประเภทอาชีวศึกษา ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของ ศธ.ที่ต้องการยกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของประชาชนให้จบการศึกษาระดับมัธยม ศึกษาตอนปลาย หรือ ม.6 ภายในระยะเวลา 8 เดือนได้อย่างมีคุณภาพ
       
       โดย ผู้จะมาขอเทียบระดับต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ต้องไม่เป็นนักเรียน นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษา ต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ มีความชำนาญในงานอาชีพ มีประสบการณ์ในอาชีพและมีหลักฐานการประกอบอาชีพที่ชัดเจน ซึ่งหมายรวมทั้งพระภิกษุที่สอบผ่านนักธรรมตรี หรือผู้นำทางศาสนาต่างๆ สามารถมาเทียบระดับการศึกษาได้ด้วย
       
       “ภาย หลังจาก ครม.มีมติอนุมัติหลักการแล้วต่อไปจะต้องนำส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ทำการตรวจพิจารณาก่อนจึงจะสามารถดำเนินการต่อไปได้ ซึ่งเมื่อร่างกฎกระทรวงมีผลบังคับใช้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่ประชากร ของประเทศที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป จำนวนไม่ต่ำกว่า 10 ล้านคน ที่ยังไม่จบ ม.ปลาย สามารถเอาความรู้ ประสบการณ์มาขอเทียบโอนเพื่อให้ได้วุฒิการศึกษา ม.ปลาย หรือทางด้านสายวิชาชีพ ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมและต่อยอดความรู้ ความสามารถ และยกระดับประชากรไทยให้ เป็นแรงงานที่มีศักยภาพ สามารถสร้างอาชีพและงานที่มีคุณภาพได้ รองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558 และการแข่งขันในเวทีโลก” ศ.ดร.สุชาติ กล่าว


ขอขอบคุณ ผู้จัดการออนไลน์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น