ผู้สมัครตำรวจ 10,000 อัตรา ต้องอ่าน !! ก่อนจะพลาด


 UploadImage

ขั้นตอนการสมัครสอบตารวจ 10,000อัตรา โดยสรุป

 
1. อ่านและทำความเข้าใจประกาศรับสมัครของหน่วยต่าง ๆ ให้ละเอียดครบถ้วนซึ่งในการรับสมัครสอบตำรวจ 10,000อัตราครั้งนี้ แบ่งเป็น 2สายงาน/กลุ่มงาน ได้แก่ (1) สายงานป้องกันปราบปราม รับ
9,500อัตรา(ชาย 9,050อัตรา หญิง 450อัตรา) และ (2) กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน รับ 500อัตรา (ทั้งชายและหญิง)

       2. ในสายงานป้ องกันปราบปราม คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นบุคคลภายนอก เพศ ชาย/หญิงวุฒิ ม.6/ปวช. หรือเทียบเท่า อายุ 18-27ปี สถานภาพ โสด เพศชาย สูง 160ซม.ขึ้นไป เพศหญิง สูง 160ซม.ขึ้นไป

      3. ผู้สมัครสามารถเลือกหน่วยงานต่างๆ ได้อย่างอิสระ ไม่ว่าจะมีภูมิลา เนาอยู่จังหวัดใดก็ตาม โดยทั่วไป ผู้สมัครเลือกหน่วยงานใด จะสอบข้อเขียนในพื้นที่ของหน่วยงานนั้นที่ได้จัดหาสถานที่สอบให้ และผู้ได้รับการคัดเลือก (สอบผ่านข้อเขียน วิ่ง ว่ายน้ำ สัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย) จะได้รับการบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ชั้นพลตำรวจ รับอัตราเงินเดือน พ.1ขั้น 1 (1,360บาท) ดำรงตำแหน่ง รองผู้บังคับหมู่ประจำศูนย์ฝึกอบรมตำรวจต่างๆ ทั่วประเทศ แล้วแต่กรณี และเข้ารับการฝึกอบรมมีระยะเวลา 1ปี เมื่อสำเร็จการฝึกอบรมแล้ว จะได้รับการแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ยศสิบตำรวจตรี ตำแหน่งผู้บังคับหมู่ กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม อัตราเงินเดือนระดับ ป.1ขั้น 8.5 (6,970บาท) ในหน่วยงานที่เลือกสมัครไว้นั้น

     4.ในกลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ซึ่งรับ 500อัตรา นั้น แบ่งเป็น 2หน่วยงานใหญ่ๆ ดังนี้

(1) หน่วยงานส่วนกลางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จานวน 20หน่วยงาน รับ 400อัตรา

(2) สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง รับ 100อัตรา

     5. เมื่อผู้สมัครมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศฯ และตัดสินใจเลือกหน่วยงาน สายสอบตามที่ต้องการแล้ว จึงทำการสมัครทางออนไลน์อินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ www.policeadmission.com แห่งเดียวเท่านั้นระหว่าง 10เม.ย.- 3พ.ค. 2555 ตลอด 24ชั่วโมง ยกเว้นวันสุดท้ายของการรับสมัคร (3พ.ค. 2555) ที่เปิดถึง 16.30น.และรับชำระเงินจนกว่าเวลาปิดทำการของธนาคารกรุงไทยในวันดังกล่าว (3พ.ค. 2555)

     6.ในเบื้องต้น การสมัครทางออนไลน์อินเตอร์เน็ต ผู้สมัครเตรียมเพียง รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัวขนาด 1นิ้วหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ถ่ายไม่เกิน 6เดือน จำนวน 1รูป เท่านั้น ส่วนเอกสาร/หลักฐานอื่นๆ จะใช้ในวันมารายงานตัว หลังจากสอบผ่านข้อเขียนได้แล้ว

     7.ทำการสมัคร โดยเข้าระบบกรอกข้อมูลการสมัคร ให้ถูกต้องครบถ้วน เนื่องจากเมื่อส่งข้อมูลการสมัครทางระบบอินเตอร์เน็ตแล้ว จะแก้ไขข้อมูลการสมัครอีกไม่ได้ จึงควรต้องกรอกข้อมูลด้วยตนเอง

     8. ข้อควรระวัง การสมัครทางอินเตอร์เน็ต กำหนดให้ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครสอบได้เพียง1สายการสอบ (สายงานป้องกันปราบปราม หรือกลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน) และเพียงครั้งเดียวในหน่วยใดหน่วยหนึ่ง เท่านั้น จะเปลี่ยนสายการสอบหรือหน่วยสอบ หรือข้อมูลใดๆ ภายหลังจากวันที่ส่งข้อมูลการสมัครทางระบบอินเตอร์เน็ตแล้วไม่ได้ และค่าธรรมเนียมสอบจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ

     9. สั่งพิมพ์แบบฟอร์มการชาระเงินสาหรับใช้ที่ธนาคารกรุงไทย ภายหลังดำเนินการเข้าระบบส่งข้อมูลการสมัครทันที

ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ http://rcm.edupol.org/PDF/ten10/10000.pdf