นิด้า แจกทุนส่งเสริมการศึกษา เรียนต่อป.โท

UploadImage

"นิด้า" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์รับสมัครคัดเลือกผู้รับทุนส่งเสริมการศึกษา ครั้งที่ 2/2555 ให้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคปกติในสถาบัน แบ่งเป็น 2 ประเภท

          1. ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 2 เป็นทุนยกเว้นค่าหน่วยกิตให้ผู้รับทุนตลอดหลักสูตร

          2. ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 3 เป็นทุนยกเว้นค่าหน่วยกิตกึ่งหนึ่งให้ผู้รับทุนตลอดหลักสูตร

          คุณสมบัติผู้สมัคร เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป

          ถ้าสมัครทางอินเทอร์เน็ตให้พิมพ์ใบแจ้งยอดการ ชำระเงินค่าสมัครสอบและชำระเงินภายในวันที่ 23 เมษายน 2555 เท่านั้น ที่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) ทุกสาขา ทั่วประเทศ

          ค่าธรรมเนียมการสมัครหลักสูตร/สาขาละ 200 บาท ค่าธรรมเนียมผ่านธนาคาร 20 บาท/ครั้ง

          ผู้สมัครสามารถตรวจสอบผลการสมัครของตนเอง หลังจากชำระเงินผ่านธนาคาร 2 วันทำการได้ที่ http://entrance.nida.ac.th ในกรณีที่ผู้สมัครสอบไม่พบข้อมูลการสมัครสอบ โปรดส่งสำเนาใบแจ้งยอดการชำระเงินที่ชำระเงินแล้วไปที่กองบริการการศึกษา โทรสาร             0-2374-1546    

          สมัครด้วยตนเองระหว่างวันที่ 23 เมษายนถึง 11 พฤษภาคม 2555 (เว้นวันหยุดราชการ)

         ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ http://edserv.nida.ac.th/th/images/document/annouce_apply_scholar2-2555.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น