รับตรง มน. วิทยาศาสตร์การแพทย์ ตรีควบโท


     มหาวิทยาลัยนเรศวรมีจะดำเนินการรับ สมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร  โครงการพิเศษระบบรับตรง  ระดับปริญญาตรี ควบปริญญาโท  หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์  สาขาวิชาจุลชีววิทยา  สาขาวิชาชีวเคมี  สาขาวิชาสรีรวิทยา   ประจำปีการศึกษา 2555
   จำนวนรับ  20  คน
   นักเรียนที่สมัครต้องมีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม  3.50 ขึ้นไป เป็นผู้ที่เรียนอยู่ในสาย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
   ซึ่งจะใช้เกณฑ์การคัดเลือกคือ
1.ผลคะแนนเฉลี่ยสะสม  คิดเป็นร้อยละ 20
2.ผลคะแนน GAT  คิดเป็นร้อยละ 20
3.ผลคะแนน PAT คิดเป็นร้อยละ  50

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.acad.nu.ac.th/acad_admission/publish/2555/MedicalSci_55.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น