ม.ราชภัฏจันทรเกษม รับตรง สาขาแพทย์แผนจีน

         UploadImage

              ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีความประสงค์จะเปิดรับนักศึกษาในสาขาการแพทย์แผนจีน ประจำปีการศึกษา 2555  รับสมัครและชำระเงินถึงวันที่ 20 เมษายน  2555

สำหรับรายละเอียดในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษา

ผู้สมัครควรศึกษารายละเอียดดังนี้

1. ข้อควรปฏิบัติในการสมัคร
1.1 ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครผ่าน Internet www.chandra.ac.th ได้ทั้งภายนอกมหาวิทยาลัยและในมหาวิทยาลัย
โดยให้ข้อมูลตามความจริง เพื่อประโยชน์ในการนำส่งข้อมูลแก่ สกอ. และ กองทุนกู้ยืม
1.2 ผู้สมัครต้องพิมพ์ใบชำระเงินเพื่อนำไปชำระเงินที่ธนาคารทหารไทย ทุกสาขา ทั่วประเทศ(ค่าบริการ 10 บาท) เริ่มรับชำระ 15 มีนาคม 2555
1.3 ผู้สมัครเลือกสมัครได้ครั้งละ 1 สาขา
1.4 สมัครได้ตามวัน - เวลาที่กำหนด โดยยังไม่ใช้หลักฐานการศึกษา

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
2.1 จบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เป็นต้นไป
2.2 วุฒิการศึกษาต้องเป็นวุฒิที่กระทรวงศึกษาธิการหรือหน่วยงานราชการรับรองวิทยะฐานะ
2.3 กรณี ชื่อ-นามสกุล คำนำหน้านาม วัน,เดือน,ปีเกิด ในวุฒิการศึกษาไม่ตรงกับบัตรประชาชน ให้แนบเอกสารการเปลี่ยนแปลงมาด้วย
2.4 ประกาศรับสมัคร (pdf)

3. การสอบสัมภาษณ์และสอบข้อเขียน
ผู้สมัครต้องมาสอบตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด และเตรียมเอกสารที่ต้องนำมาในวันสอบสัมภาษณ์ดังนี้
สอบข้อเขียน เคมี ชีววิทยา ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ การทดสอบสุขภาพจิต การสัมภาษณ์อาจมีทดสอบทักษะการอ่าน การฟัง
บุคลิกภาพ ตามแต่เห็นสมควร ดูกำหนดการจากประกาศรับสมัคร
3.1 ใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครโปรแกรมละ 200 บาท หากไม่นำมาผู้สมัครต้องชำระเงินใหม่
3.2 ใบสมัครโดยพิมพ์จากอินเตอร์เน็ตเมื่อสิ้นสุดการสมัคร และนำติดตัวมาในวันสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์
3.3 หลักฐานการศึกษา เช่น ใบ รบ. ทรานสคริปท์ ติดตัวมาในวันสอบสัมภาษณ์
3.4 หลักฐานประกอบอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น กิจกรรม แฟ้มสะสมงาน เป็นต้น

หน้าเว็บไซต์หลัก http://ora.chandra.ac.th/chidoc/