รับโดยวิธีพิเศษ การจัดการงานช่างและผังเมือง มข.

คุณสมบัติของผู้สมัคร

---  ได้คะแนนเฉลี่ยสะสม ตลอด 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75 พร้อมทั้งมีคะแนน GAT และ  PAT (PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์   PAT2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ และ  PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์) และคะแนน O-NET ภาษาไทย, สังคมศึกษา, ภาษาอังกฤษ, วิทยาศาสตร์ทั่วไป
(สำหรับนักเรียนที่สมัคร Admission ปีการศึกษา 2554-2555) หรือ
----  คะแนนสอบโดยวิธีรับตรง มหาวิทยาลัยขอนแก่น (นักเรียนที่สอบโดยวิธีรับตรง มข. ปีการศึกษา 2555) ประกอบด้วย
                                                 ค่าน้ำหนักกลุ่มสาระวิชาหลัก (มข.)
                                           รหัส 01 ภาษาไทย
                                 รหัส 02 สังคมศึกษา
                                                รหัส 03 ภาษาอังกฤษ
                                                รหัส 04 คณิตศาสตร์ (วิทย์)
                                                 รหัส 05 วิทยาศาสตร์ทั่วไป
                           ค่าน้ำหนักของการทดสอบ PAT (สทศ.)
                                              รหัส 71 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
                                รหัส 72 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
                                              รหัส 73 ความถนัดทางวิศวกรรมฯกำหนดวันรับสมัครและสอบคัดเลือก

กิจกรรม

วัน-เวลา

สถานที่

สมัครด้วยตนเอง
17 เม.ย. – 8 พ.ค. 55
งานบริการการศึกษา ชั้น 3
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สมัครทางไปรษณีย์
17 เม.ย. – 30 เม.ย. 55
ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทาง
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ (เกณฑ์การพิจารณาผู้มีสิทธิ์ในการเข้าสอบสัมภาษณ์ จะพิจารณาโดยใช้คะแนนการสอบข้อสอบกลางของ สทศ. (GAT PAT O-NET) หรือผลคะแนนสอบโดยวิธีรับตรง มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
10 พ.ค. 55
ชั้น 3 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น และ
สอบสัมภาษณ์
18 พ.ค. 55
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประกาศผลรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
21 พ.ค. 55
ชั้น 3 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น และ
Website http://www.cola.kku.ac.th
ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาพร้อมชำระค่าธรรมเนียม
22 – 24 พ.ค. 55
ผ่าน Website http://reg.kku.ac.th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น