รับตรง วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ มธ. รอบ2

      โครงการหลักสูตรควบวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตและวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ (iPen-iee) เปิดรับสมัครสมัครรอบ 2 ในระหว่างวันที่ 1 เมย. ถึง 10 พค. 2555 ผู้ที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ 2 แบบ คือ


แบบ A ยื่นคะแนนมาตรฐาน ใช้คะแนนดังต่อไปนี้ 
หมวดคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ ใช้คะแนน PAT1 หรือ PAT2 ไม่น้อยกว่า 90 คะแนน
หมวดความถนัดวิศวกรรมศาสตร์ ใช้คะแนน PAT3 ไม่น้อยกว่า 90 คะแนน

หรือแบบ B สอบข้อเขียน สอบในวันที่ 11 พค. 2555

ผู้ที่ยื่นสมัครแบบ A และผู้ที่สอบผ่านข้อเขียนแบบ B จะต้องมาสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 15 พค.2555

ประกาศผลวันที่ 16 พค.2555

เว็บไซต์หลักการรับสมัคร  http://www.ipen.engr.tu.ac.th/