รับตรง ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เปิดรับนักศึกษา โครงการสมทบพิเศษ
ระหว่างวันที่ 20 เมษายน ถึง วันที่ 15 พฤษภาคม 2555

จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร/มจพ.ปราจีนบุรี/มจพ.ระยอง
รับผู้จบวุฒิ ม.6 หรือ ปวช. ที่มีผลคะแนนสอบ O-NET/GAT/PAT และ
ผลคะแนนสอบ V-NET (สำหรับวุฒิ ปวช. ที่สมัคร มจพ.ระยอง) และผู้จบวุฒิ ปวส
.
ดูระเบียบการ เข้าสู่ระบบรับสมัครออนไลน์ โครงการสมทบพิเศษ

 คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสำนักงานอัตโนมัติและการจัด ระหว่างวันที่ 3 ถึง 22 เมษายน 2555
ดูระเบียบการ เข้าสู่ระบบรับสมัครออนไลน์ โครงการรับตรง คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ


เว็บไซต์หลัก   http://www.admission.kmutnb.ac.th/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น