ม.อุบล เปิดรับโควตาโครงการพิเศษ

     โดยทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา โควตาโครงการพิเศษ ระหว่าง
5 เมษายน - 9 พฤษภาคม 2555  จำนวน 3 คณะ ดังนี้

1) คณะวิศวกรรมศาสตร์   40 คน  จำนวน 6 สาขาวิชา  ได้แก่  สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  สาขาวิศวกรรมโยธา  สาขาวิศวกรรมเคมี
และสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

     1.1) ใช้ GPAX  (ค่าน้ำหนัก 30% ) และ PAT 3 (ค่าน้ำหนัก 70% )  ==> Click เลือก โควตาโครงการพิเศษ ==>เลือกคณะ==>เลือกสาขาวิชา

     1.2) สำหรับผู้ไม่มีคะแนน PAT 3 ให้เข้ารับการทดสอบข้อเขียนทางวิชาการเพิ่มเติม  ==> Click เลือก โควตาโครงการพิเศษ (กลุ่มทดสอบข้อเขียนทางวิชาการ) ==>เลือกคณะ==>เลือกสาขาวิชา

2) คณะนิติศาสตร์    80 คน

     2.1) ใช้ GPAX (ค่าน้ำหนัก 50% ) และ PAT 1(ค่าน้ำหนัก 50%)   ==> Click เลือก โควตาโครงการพิเศษ ==>เลือกคณะ==>เลือกสาขาวิชา

     2.2) ถ้าไม่มีคะแนน PAT 1 ให้ใช้ GPAX (ค่าน้ำหนัก 40%) และ คะแนนกลุ่มสาระวิทย์/คณิต/อังกฤษ
(สำหรับสายวิทย์) (ค่าน้ำหนัก 40%) และคะแนนสอบสัมภาษณ์ 20%  ==> Click เลือก โควตาโครงการพิเศษ (กลุ่มสายวิทย ใช้คะแนนกลุ่มสาระ) ==>เลือกคณะ==>เลือกสาขาวิชา

     2.3) ถ้าไม่มีคะแนน PAT 1 ให้ใช้ GPAX (ค่าน้ำหนัก 40%) และ ไทย/สังคม/อังกฤษ (สำหรับสายศิลป์)
(ค่าน้ำหนัก 40% ) และคะแนนสอบสัมภาษณ์ 20% ==> Click เลือก โควตาโครงการพิเศษ
(กลุ่มสายศิลป์ ใช้คะแนนกลุ่มสาระ)  ==>เลือกคณะ==>เลือกสาขาวิชา

3) คณะรัฐศาสตร์ 60 คน (การปกครอง 20 คน, การปกครองท้องถิ่น 20 คน และการบริหารองค์การ 20 คน)

      2.1) ใช้ GPAX (ค่าน้ำหนัก 50%) และ PAT 1(ค่าน้ำหนัก 50%)  ==> Click เลือก โควตาโครงการพิเศษ ==>เลือกคณะ==>เลือกสาขาวิชา   

      2.2) ถ้าไม่มีคะแนน PAT 1 ให้ใช้ GPAX (ค่าน้ำหนัก 40% ) และ คะแนนกลุ่มสาระวิทย์/คณิต/อังกฤษ
(สำหรับสายวิทย์) (ค่าน้ำหนัก 40% ) และคะแนนสอบสัมภาษณ์ 20%  ==> Click เลือก โควตาโครงการพิเศษ(กลุ่มสายวิทย์ ใช้คะแนนกลุ่มสาระ) ==>เลือกคณะ==>เลือกสาขาวิชา   

      2.3) ถ้าไม่มีคะแนน PAT 1 ให้ใช้ GPAX (ค่าน้ำหนัก 40% ) และ ไทย/สังคม/อังกฤษ (สำหรับสายศิลป์) (ค่าน้ำหนัก 40% ) และคะแนนสอบสัมภาษณ์ 20% ==> Click เลือก โควตาโครงการพิเศษ
(กลุ่มสายศิลป์ ใช้คะแนนกลุ่มสาระ) ==>เลือกคณะ==>เลือกสาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร

1) เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  หรือ

2) สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ใช้ GPAX ปวช. 6 ภาคเรียน หรือ

3) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ใช้ GPAX ปวช. 6 ภาคเรียน หรือ

4) สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ*** ผู้สมัครที่สนใจสมัครโควตาโครงการพิเศษโปรดเลือกสมัครเพียง 1 รายการเท่านั้น เพื่อรักษาสิทธิ์ในการสมัครของท่านในการเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกตามขั้นตอน ******  สำหรับผู้สมัครที่ได้สมัครโควตารับตรงอื่น ๆ ที่เปิดรับไปแล้วนั้น และมีความประสงค์จะสมัครโควตาโครงการพิเศษสามารถทำการสมัครเพิ่มเติมได้ ***

เปิดรับสมัครตามลิงค์นี้เลยครับ http://www.entry.ubu.ac.th/register/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น