โควตาพิเศษสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มฟล. หมดเขต 2 พ.ค.นี้

               รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
โครงการพิเศษความร่วมมือกับภาค    อุตสาหกรรมเพื่อผลิตบุคลากรพร้อมทำงาน
                           (โควตาพิเศษสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ)


      ด้วย สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ เพื่อเข้าร่วมในโครงการความร่วมมือการสร้างบุคลากรพร้อมทำงานด้าน
เทคโนโลยี สารสนเทศ ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์การทำงานจริงระหว่าง เรียนและมีโอกาสได้ทำงานกับกลุ่มบริษัทในโครงการความร่วมมือต่างๆ เช่น MFEC Group, บริษัท ซอฟต์อินเตอร์ เชียงราย จำกัด และ บริษัท ซัมมิทคอมพิวเตอร์ จำกัดเป็นต้น หลังจากสำเร็จการศึกษา มีรายละเอียดดังนี้


๑. หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดรับ
ลำดับที่
หลักสูตร
สาขาวิชา
วิทยาศาสตรบัณฑิต
เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิศวกรรมซอฟต์แวร์

๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร
          ๒.๑ เป็นผู้ที่พำนักอยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย
          ๒.๒ เป็นผู้ที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษาใน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอย่างแท้จริง
          ๒.๓ เป็นผู้ที่มีความสามารถศึกษาในระบบการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ เนื่องจาก
                 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
          ๒.๔ เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
          ๒.๕ ผู้ที่จะสมัครในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จะต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการศึกษาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หรือ แผนการศึกษาภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ (ศิลป์คำนวณ)
          ๒.๖ ผู้ที่จะสมัครในสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ จะต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการศึกษาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
          ๒.๗ เป็นผู้มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม ๖ ภาคการศึกษา (GPAX) ไม่น้อยกว่า ๒.๒๕
          ๒.๘ เป็นผู้มีความสามารถพิเศษที่โดดเด่นด้านต่างๆ เช่น ด้านคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ กีฬา ศิลปวัฒนธรรม ดนตรี เป็นต้น

๓. รายละเอียดเกี่ยวกับการสมัคร
          ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาฯ ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการศึกษาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์สามารถเลือกได้ ๒ สาขาวิชา แต่แผนการศึกษาภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ เลือกได้ ๑ สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เท่านั้น โดยผู้สมัครจะต้องตรวจสอบคุณสมบัติให้เรียบร้อย และผู้สมัครจะต้องใช้หลักฐานประกอบการสมัครดังนี้
          ๓.๑ หลักฐานประกอบการสมัคร
          ๓.๑.๑.  รูปถ่ายขนาด๑นิ้วสำหรับติดใบสมัคร(รูปถ่ายชุดนักเรียนเท่านั้น)
          ๓.๑.๒. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
          ๓.๑.๓. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล(กรณีที่ชื่อ- สกุลปัจจุบันไม่ตรงกับหลักฐานอื่นๆ)
          ๓.๑.๔. สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน(ปพ.๑)ตลอดหลักสูตรระดับมัธยมศึกษา
                    ตอนปลาย๖ภาคการศึกษา
          ๓.๑.๕. สำเนาใบรับรองหรือหลักฐานการเข้าร่วมหรือได้รับรางวัลความสามารถพิเศษ
                    (กรณีผู้สมัครมีคุณสมบัติข้อ ๒.๘)
          ๓.๑.๖. สำเนาหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร ๓๐๐ บาท
      ๓.๒ กำหนดการรับสมัคร
                    วันพฤหัสบดีที่ ๕ เมษายน ถึง วันอังคารที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕
     ๓.๓ ขั้นตอนการสมัคร
          ๓.๓.๑ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม ข้อ ๒ ดาวน์โหลดใบสมัครตามเอกสารแนบท้ายประกาศ กรอกข้อมูลในใบสมัครให้ครบถ้วน
          ๓.๓.๒ ผู้สมัครชำระเงินค่าสมัคร ๓๐๐ บาท โดยโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาย่อยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่บัญชี ๔๒๙-๑-๐๐๐๑๑-๖ แล้วจัดส่งเอกสารการสมัครตามข้อ ๓.๑ ได้ ๒ ช่องทาง ดังนี้
          -ช่องทางที่ ๑ ส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ถึง สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงตามที่อยู่ด้านล่าง ถึง วันพุธที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕เท่านั้น (ถือเอาวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
-            - ช่องทางที่ ๒ ส่งทางโทรสาร หมายเลข ๐-๕๓๙๑-๖๗๔๓ และทาง E-mail (g_feebee@hotmail.com)หรือส่งด้วยตนเองที่สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสำนักวิชา ๑ ชั้น ๓ ภายในวันอังคารที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เท่านั้น
 

เรียน     คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
             มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
             ๓๓๓ หมู่ ๑ ต.ท่าสุด
             อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๑๐๐
            (ใบสมัคร ป.ตรี โควตาพิเศษ)๔. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
วัน พฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ทางhttp://itschool.mfu.ac.th และ http://www.admission.mfu.ac.th/หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๓-๙๑๖๗๔๑-๒
๕. การสอบคัดเลือก
          สอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕
          สถานที่สอบ  - เชียงราย สอบคัดเลือก ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง       
         (กำหนดการที่ชัดเจนจะแจ้งให้ทราบในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก)   
     

๖. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
            วันจันทร์ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ทาง http://itschool.mfu.ac.thและhttp://www.admission.mfu.ac.th/ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๓-๙๑๖๗๔๑-๒

๗. การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาใน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตามประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องรายงานตัวผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการพิเศษความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อผลิตบุคลากรพร้อมทำงาน (โควตาพิเศษสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ให้มารายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ในวันเสาร์ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๓๐ น. ณ อาคารกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยรายละเอียดเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้าศึกษา ในวันจันทร์ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น