รับตรง มหาวิทยาลัยนครพนม วิทยาลัยการบินนานาชาติ

เปิดรับสมัครปริญญาตรี (รอบที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2555
วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการบิน

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)หรือเทียบเท่า
2. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) สามารถเทียบโอนรายวิชาได้ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
3. ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
4. ตามระเบียบทางมหาวิทยาลัยนครพนม
กำหนดรับสมัคร :ตั้งแต่วันที่ 1- 20 เมษายน 2555
การคัดเลือก: หลังจากปิดรับสมัคร 1 สัปดาห์ ทดสอบทักษะภาษาอังกฤษเพื่อวัดระดับภาษาและสอบสัมภาษณ์
ประกาศผล: หลังจากสัมภาษณ์ 1 สัปดาห์
ค่าใช้จ่ายในหลักสูตร:
ปริญญาตรี 4 ปี ตลอดหลักสูตร 260,000 บาท แบ่งจ่ายเป็นเวลา 4 ปี จำนวน 8 ภาคการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1 จำนวน42,500 บาท และภาคการศึกษาที่ 2 จำนวน30,000 บาท
ปริญญาตรี 2 ปีครึ่ง ตลอดหลักสูตร 180,000 บาท แบ่งจ่ายเป็นเวลา 2 ปีครึ่ง จำนวน 5 ภาคการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1จำนวน40,000บาท ภาคการศึกษาที่ 2จำนวน 34,000บาทและภาคการศึกษาที่ 5จำนวน32,000 บาท
รายละเอียด: หลักสูตรนี้ผ่านการรับรองจาก สกอ. และก.พ. เรียบร้อยแล้ว นักศึกษาสามารถยื่กู้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) หรือยื่นกู้ธนาคารออมสิน สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้
เอกสารประกอบการสมัครเรียน
1. สำเนาทะเบียบบ้าน ของผู้สมัคร จำนวน 2 ฉบับ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร จำนวน 2 ฉบับ
3. สำเนาใบแสดงผลการการเรียน จำนวน 2 ฉบับ
4. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 3x4 ซม. จำนวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
5. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน 2 ฉบับ
6. ค่าสมัคร 300.- บาท
หมายเหตุ: เอกสารสำเนาทุกฉบับให้ลงลายมือชื่อรับรอง
กรณีที่ยื่นกู้ธนาคารออมสิน (กรุณาติดต่อ คุณผกายพัชร์)
สถานที่รับสมัคร มหาวิทยาลัยนครพนม วิทยาลัยการบินนานาชาติ 167 บ้านเนินสะอาด ต.นาราชควาย อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทร 042-587-267,042-587-268
เว็บไซต์: http://www.npu.ac.th/ , http://iac.npu.ac.th/home/
และศูนย์บริการการศึกษากรุงเทพมหานคร 99/349 อาคาร ณ นคร (ตรงข้าม ทีโอที แจ้งวัฒนะ) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทร 02-576-1371,02-576-1371, 08-8013-5766 (คุณผกายพัชร์)
เว็บไซต์: http://www.npu.ac.th/bkk

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น