สธ.เปิดรับม.6เรียนพยาบาล-จนท.สาธารณสุขปีนี้ 6,290 คน

UploadImage
สธ.เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6เข้าเรียนพยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขปีนี้ 6,290คน รับสมัครทั้งระบบสอบตรงและแอดมิชชั่นกลางทางเว็บไซต์ http://admission.pi.in.th ผลการรับสมัครตรงในช่วงระบบสอบตรง 1-10กุมภาพันธ์ 2555มีผู้สมัครเรียน 28,000คน ในขณะที่คัดเลือกไว้ประมาณ 3,000คน รอบสอบแอดมิชชั่นกลาง เปิดรับสมัคร 1-20เมษายน 2555


       นพ.ไพจิตร์ วราชิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) เปิดรับนักเรียนเข้าศึกษาในวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ในปีการศึกษา 2555จำนวน 9หลักสูตร ทั้งระดับปริญญาตรีและต่ำกว่าปริญญาตรี รวม 6,290น โดยจัดสรรโควตานักศึกษาเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ตามความขาดแคลนของแต่ละจังหวัดที่นักศึกษาที่นักศึกษาบิดามารดาตามกฎมายมี ภูมิลำเนาอยู่ เพื่อกระจายโอกาสให้นักเรียนในพื้นที่ได้เข้าศึกษาและกลับไปทำงานในภูมิ ลำเนาของตนเองเมื่อจบการศึกษา ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรในสถานบริการของกระทรวงสาธารณสุขที่ ครอบคลุมทุกจังหวัด โดยให้เข้าศึกษาในวิทยาลัย 37แห่งทั่วประเทศ ประกอบด้วย วิทยาลัยพยาบาล 29แห่ง วิทยาลัยการสาธารณสุข 7แห่ง และวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข 1แห่ง โดยเปิดรับสมัคร 2ระบบ ได้แก่ ระบบสอบตรง เปิดรับสมัครและคัดเลือกเมื่อวันที่ 1-10กุมภาพันธ์ 2555จำนวนประมาณ 3,000คน ส่วนที่เหลือเปิดรับในระบบสอบแอดมิชชั่นกลาง (Admissions) จะเปิดรับในวันที่ 1-20เมษายน2555ทางเว็บไซต์ http://adimission.pi.in.thเท่านั้น
     
       ด้านนพ.สมควร หาญพัฒนชัยกูร ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก กล่าวว่า ระดับปริญญาตรีเปิดรับ 5หลักสูตร รวมทั้งหมด 5,600คน ประกอบด้วย 1.หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 4,500คน 2.สาธารณสุขศาสตรบัณฑิตหรือวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 450คน 3.สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาทันตสาธารณสุข 300คน 4.สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาเวชระเบียน 50คน และ5.การแพทย์แผนไทยบัณฑิต 300คน ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี มี 4หลักสูตรรวม 690คน ประกอบด้วย 1.ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาธารณสุขศาสตร์ (เทคนิคเภสัชกรรม) 300คน 2.ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เวชกิจฉุกเฉิน 300คน 3.ประกาศนียบัตรเวชระเบียน 50คน และ4.ประกาศนียบัตรโสตทัศนศึกษาทางการแพทย์ 40คน
     
       นพ.สมควร กล่าวต่อว่า ผู้มีสิทธิ์สมัครจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 16ปี และไม่เกิน 35ปี โดยผู้สมัครต้องมีภูมิลำเนาทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดที่มีโควตาให้เข้าศึกษา ไม่น้อยกว่า 1ปี หรือบิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามกฏหมาย มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดที่มีโควตาให้เข้าศึกษาไม่น้อยกว่า 5ปีนับถึงวันเปิดภาคการศึกษา เฉพาะผู้ที่จะสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตต้องมีส่วนสูงไม่ต่ำ กว่า 145ซ.ม. นอกจากนี้ จะต้องกำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นม.6ทั้งการศึกษาในโรงเรียนและการ ศึกษาเฉพาะผู้ศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ยกเว้นหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตรับเฉพาะผู้ศึกษาในระบบโรงเรียน โปรแกรมเน้นคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ ซึ่งผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จะต้องรับทุนและทำสัญญาผูกพันชดใช้ทุนเมื่อเรียนจบ
     
       ทั้งนี้ ผลการรับสมัครในระบบรับตรงวันที่ 1 - 10 กุมภาพันธ์ 2555ที่ผ่านมา ปรากฏว่ามีนักเรียนสมัครทั้งหมด 28,000 คน ในขณะที่จะคัดเลือกไว้ประมาณ 3,000 คน คิดเป็นอัตราการแข่งขันประมาณ 1 ต่อ 9 ส่วนรอบสอบแอดมิชชั่นกลาง จะเปิดรับสมัครวันที่ 1-20 เมษายน 2555 : ผู้จัดการออนไลน์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น