โครงการรับนักศึกษาพิการ ม.พา่ยัพ หมดเขต 4 พ.ค.นี้

     มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพายัพ ระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง โครงการรับนักศึกษาพิการ ปีการศึกษา 2555  ตั้งแต่ บัดนี้ ถึง วันที่ 4 พฤษภาคม 2555 เวลา 08.30  – 16.30 น. ณ ศูนย์รับนักศึกษา อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  
       
     มหาวิทยาลัยพายัพมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาในระดับอุดม ศึกษาให้กับผู้พิการด้านต่างๆ จึงมีโครงการรับนักศึกษาพิการ เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา 2555 โดยเปิดรับสมัครในสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร   สาขาวิชาภาษาอังกฤษ   สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น    สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน   สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา   สาขาวิชาจิตวิทยา   สาขาวิชานิเทศศาสตร์   สาขาวิชาการบัญชี   สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร   สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร   สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์   สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์   สาขาวิชาการตลาด   สาขาวิชาการจัดการ   สาขาวิชาระบบสารสนเทศ   สาขาวิชาดุริยศิลป์
         
     ผู้สมัครเข้าศึกษาต้องมีคุณสมบัติคือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า   มีผลการเรียนโดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00  และเป็นบุคคลผู้มีความพิการในประเภท ดังนี้
          - พิการทางการได้ยิน            สูญเสียการได้ยินระดับน้อย ต้องใช้เครื่องช่วยฟัง
          - พิการทางร่างกาย              สามารถช่วยเหลือตนเองในการเคลื่อนไหวได้
          - พิการทางการมองเห็น         ระดับสายตาเลือนลาง
          - พิการทางสมอง / ออทิสติกส์  สามารถติดต่อสื่อสารและปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นได้ ควบคุมอารมณ์ได้ ช่วยเหลือตัวเองได้

ผู้สนใจโทร.053851478 ต่อ 240-1

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น