ตรวจคะแนน-รายชื่อถูกตัดแอดมิชชั่นกลาง29-30เม.ย.นี้เท่านั้น

 

UploadImage

จากที่สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(สอ ท.)ได้เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้า ศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาด้วยระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษาหรือแอดมิชชั่น ประจำปี 2555 โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 11-20 เม.ย. ที่ผ่านมาผ่านเวบไซต์ www.cuas.or.th  นั้น

พี่ ๆ จึง อยากจะย้ำไปยังน้อง ๆ นักเรียนทุกคนที่ สมัครแอดมิชชั่นกลางแล้วและชำระเงินเรียบร้อยแล้วนั้น ยังคงต้องติดตามข้อมูลข่าวสารให้ดี ๆ ...


ขั้นตอนสำคัญในช่วงนี้ก็คือ ให้น้อง ๆ ตรวจสอบคะแนนดิบที่ใชในการคัดเลือกและรายชื่อนักเรียนที่ถูกตัดสิทธ์เข้า Admissions กลาง ให้ละเอียดถี่ถ้วนสุดชีวิตเลย

โดยตรวจสอบทาง Website : www.cuas.or.th  
หรือที่ http://admission.cuas.or.th/adm55check/index.html

ย้ำว่า ให้ตรวจสอบได้ในวันที่ 29–30เมษายน 2555 เท่านั้น !!!

รีบตรวจสอบให้ถูกต้องนะน้อง ๆ ทางเดินของเราจะได้เรียบร้อยราบรื่น  ที่สำคัญเราจะได้ไม่เสียสิทธิ์และไม่เสียใจในภายหลัง...

ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง(Admissions)ประจำปีการศึกษา  2555

- รับสมัคร ทาง Website : www.cuas.or.th วันที่  11–20เมษายน 2555

- ชําระเงินคาสมัคร ชําระผ่านธนาคารหรือ  ณ  ที่ทําการไปรษณียไทย วันที่  11–24เมษายน 2555

- ผูสมัครตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ทาง Website : www.cuas.or.th วันที่  12–25เมษายน 2555

- ผูสมัครยื่นคำร้องขอแกไขขอมูลสวนตัว ทางโทรสารหมายเลข  0-2354-5155-6 วันที่  12–27เมษายน 2555

- ตรวจสอบคะแนนดิบที่ใชในการคัดเลือกและรายชื่อนักเรียนที่ถูกตัดสิทธ์ เข้าAdmissions กลางทาง Website : www.cuas.or.th วันที่ 29–30เมษายน 2555

- ประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์สอบสัมภาษณและตรวจรางกายทาง Website : www.cuas.or.th 9พฤษภาคม 2555

- สอบสัมภาษณและตรวจรางกาย มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาที่สอบได 14–16พฤษภาคม 2555

- ประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์เข้าศึกษาในแตละสถาบันทาง Website : www.cuas.or.th 21  พฤษภาคม 2555