สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มจธ.ให้20ทุนเรียนต่อ

UploadImage

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มจธ. เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 1/2555

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มจธ. เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่พร้อมให้ทุนการศึกษาจำนวน 20 ทุน ทุนละ 45,000 บาท ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2555

-ปริญญาโท
+วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ)
Master of Engineering (Robotics and Automation : FRA)
+วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิชาธุรกิจเทคโนโลยี)
Master of Science (Technopreneurship : TEP)

-ปริญญาเอก
+ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ)
Doctor of Philosophy (Robotics and Automation : FRA)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มจธ.
โทร. 0-2470-9715-6
www.fibo.kmutt.ac.th
www.facebook.com/fibokmutt
www.kmutt.ac.th/admission

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น