รับตรง ความสามารถพิเศษภาษาไทย ม.เกษตรศาสตร์ 2555

รับสมัครและการสอบคัดเลือกผู้มีความสามาพิเศษทางภาษาไทย เข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ จำนวนรับ 21 คน

รับสมัคภายในวันที่ 24 เมษายน 2555
คุณสมบัติ สำเร้จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าในชั้นปีชุดท้าย
มีผลการเรียนเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป และมีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย 3.00 ขึ้นไป
รายละเอียดทั้งหมด  http://www.hum.ku.ac.th/news/attachnews/03-1334558452.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น