ม.เชียงใหม่ รับตรง ภาคพิเศษ ปี 2555

    ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กําหนดเปิดรับสมัครคัดเลือก  สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  (ภาคพิเศษ) ซึ่งมีทั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ และ
คณะบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2555
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2555 ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2555

เว็บไซต์หลัก  http://www.reg.cmu.ac.th