รับตรง การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน แม่ฟ้าหลวง 2555


     
 
ด้วย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2555 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จำนวน 30 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
          1.1 เป็นผู้ที่พำนักอยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย
          1.2 เป็นผู้ที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอย่างแท้จริง
          1.3 เป็นผู้ที่สามารถศึกษาในระบบการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ เนื่องจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
          1.4 เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
          1.5 เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า แผนการศึกษาวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ หรือ แผนการศึกษาภาษาอังกฤษ  - คณิตศาสตร์
          1.6 เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ดังนี้
                    - มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX)ไม่น้อยกว่า 2.00
                    - มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศไม่น้อยกว่า 2.00
                    - มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.00
          1.7เป็นผู้มีผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติดังนี้
                    - GAT 85 วิชาความถนัดทั่วไป รวมกัน 2 ตอนไม่น้อยกว่า 90คะแนน
                    - PAT 71 วิชาคณิตศาสตร์ไม่กำหนดเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำ
 
2. รายละเอียดเกี่ยวกับการสมัคร
          ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาฯจะต้องตรวจสอบคุณสมบัติให้เรียบร้อย หากมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามคุณสมบัติของผู้สมัครในข้อ 1.5 – 1.7 ผู้สมัครจะไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก
          2.1 ใบสมัคร
                    ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษา และมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม ข้อ 1 สามารถขอรับใบสมัคร ได้ที่ ส่วนรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อาคารเรียนรวม C1 ห้อง 108 หรือ Download ใบสมัครทางเว็บไซต์ http://www.mfu.ac.th หรือ http://www.admission.mfu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
          2.2 หลักฐานการสมัคร 
                    1. ใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วน พร้อมทั้งติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว เรียบร้อยแล้ว
                    2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
                    3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีที่ ชื่อ - สกุล ปัจจุบันไม่ตรงกับหลักฐานอื่นๆ)
                    4. สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.1หรือ ปพ.1) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายฉบับจบหลักสูตร
                    5. สำเนาใบรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ GAT และ PAT 
          2.3 การยื่นใบสมัคร
                    2.3.1. สมัครด้วยตนเอง 
                    ยื่นใบสมัครและหลักฐานการสมัครพร้อมค่าสมัคร 300บาท ได้ที่ส่วนรับนักศึกษา อาคารเรียนรวม (C1)ห้อง 108 วันจันทร์-วันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.00-15.00น.ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2555 (เว้นวันหยุดราชการ)
                    2.3.2. สมัครทางไปรษณีย์
                    ผู้สมัครส่งใบสมัครและหลักฐานการสมัครพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร 300 บาท โดยโอนเงินผ่านธนาคาร เข้าบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาย่อยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่บัญชี 4291000116 แล้วส่งเอกสารการสมัครพร้อมกับหลักฐานการโอนเงิน  มาในซองเดียวกันตามที่อยู่ข้างล่างนี้  ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2555 (ถือเอาวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ)แล้วจัด ส่งไปรษณีย์ด่วนพิเศษเท่านั้น ตามที่อยู่ข้างล่างนี้
 
 
เรียน     หัวหน้าส่วนรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ที่ 1 ต.ท่าสุด
อ.เมืองจ.เชียงราย 57100
(ใบสมัคร ป.ตรี การจัดการโลจิสติกส์ฯ)
 
*ในกรณีที่ผู้สมัครดำเนินการส่งใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัครเกินกว่า ระยะเวลาการสมัคร หรือ นำส่งไปรษณีย์ธรรมดา หรือไปรษณีย์ลงทะเบียน ซึ่งทำให้จดหมายมาถึงล่าช้ากว่าวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์การสอบคัดเลือก*
 
                    2.3.2. สมัครทางอีเมล์
                    ผู้สมัครสแกนใบสมัครและหลักฐานการสมัครพร้อมหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมการส มัคร 300 บาท โดยโอนเงินผ่านธนาคาร เข้าบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาย่อยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่บัญชี 4291000116  ในรูปแบบไฟล์นามสกุล .pdf ส่งไปยัง E-mail: admission@mfu.ac.thตั้งแต่บัดนี้ถึงวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2555
 
3. การพิจารณาผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก(สอบสัมภาษณ์)
          มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจะพิจารณาผลการเรียนรวมเฉลี่ย (GPAX) และผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ GAT 85 และ PAT 71 คัดเลือกผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
 
4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
           วันพุธที่16 พฤษภาคม2555 ทางเว็บไซต์http://www.admission.mfu.ac.th/
 
5. กำหนดการสอบสัมภาษณ์
          วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2555 ณ อาคารสำนักวิชา 1 (E 1) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
                    เวลา 08.30 - 08.45 น.          ลงทะเบียนเข้าสอบ
                    เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป       สอบสัมภาษณ์
 (รายละเอียดที่ชัดเจนจะแจ้งให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์)
 
6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
          วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2555 ทางเว็บไซต์http://www.admission.mfu.ac.th/
 
7. การรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
          กำหนดการที่ชัดเจนจะแจ้งให้ทราบในวันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2555
 
8. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
 
ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายต่อภาคการศึกษา  1   การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน   25,000- บาท
 
หมายเหตุ
ค่าธรรมเนียมการศึกษานี้ไม่รวม
          1.ค่าธรรมเนียมการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่มีความรู้พื้นฐานต่ำ กว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด หน่วยกิตละ 600.- บาท
          2. ค่าหอพัก (ห้องละ 4 คน)
                    - หอพักชาย  ภาคการศึกษาละ 4,000.- บาท ต่อ คน
                    - หอพักหญิง ภาคการศึกษาละ 3,800.- บาท ต่อ คน
          3. ค่าประกันของเสียหายตลอดหลักสูตร 2,000.- บาท
          4. ค่าบริการสาธารณะ ภาคการศึกษาละ 400.- บาท
          5. ค่าธรรมเนียมการทำบัตรประจำตัวนักศึกษา 155.- บาท
          6. ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมโครงการ How to live and learn on campus ประมาณ 2,200. – บาท
 
9. การเรียนภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน
          เนื่องจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยจึงได้มีการจัดสอบEnglish Placement test เพื่อจัดระดับการเรียนภาษาอังกฤษปรับพื้นฐานซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมทาง ด้านภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษต่ำกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด จะต้องเรียนภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน จำนวน 6 หน่วยกิต โดยมีค่าธรรมเนียมลงทะเบียนเรียนหน่วยกิตละ 600 บาท แต่สำหรับผู้ที่มีความรู้พื้นฐานและสอบผ่านตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดจะ ได้รับการยกเว้นการเรียนภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน
 
ประกาศ ณ วันที่ 26 เมษายน  พ.ศ. 2555