รีบชำระเงินค่าแอดมิชชั่น พรุ่งนี้ 24 เม.ย.วันสุดท้าย !!

UploadImage

จากที่สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(สอ ท.)ได้เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้า ศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาด้วยระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษาหรือแอดมิชชั่น ประจำปี 2555 โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่
11-20 เม.ย. ที่ผ่านมาผ่านเวบไซต์ www.cuas.or.th  นั้น

พี่ ๆ จึง อยากจะย้ำไปยังน้อง ๆ นักเรียนทุกคนที่ สมัครแอดมิชชั่นกลางแล้วจะต้องมาชำระเงินด้วย เพื่อให้การสมัครสมบูรณ์ โดยเปิดให้ชำะเงินได้ถึงพรุ่งนี้คือวันที่ 24 เม.ย. นี้เท่านั้น

โดยน้อง ๆ สามารถชำระเงินได้ผ่านธนาคาร 7 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ กรุงไทย  กสิกรไทย กรุงศรีอยุธยา ทหารไทย ไทยพาณิชย์ ซีไอเอ็มบีไทย และทางที่ทำการไปรษณีย์ไทย

นอกจากนี้ น้อง ๆ ที่ชำระเงินแล้ว ควรทำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ทาง Website : www.cuas.or.th ซึ่งจะเปิดให้เราตรวจสอบได้จนถึงวันที่ 25เมษายน 2555

และหากมีข้อมูลที่เราต้องแก้ไขต้องยื่นคำร้องขอแกไขขอมูลสวนตัว ทางโทรสารหมายเลข  0-2354-5155-6 ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 27เมษายน 2555

รีบตรวจสอบให้ถูกต้องนะน้อง ๆ ทางเดินของเราจะได้เรียบร้อยราบรื่น  ที่สำคัญเราจะได้ไม่เสียสิทธิ์และไม่เสียใจในภายหลัง...

ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง(Admissions)ประจำปีการศึกษา  2555

- รับสมัคร ทาง Website : www.cuas.or.th วันที่  11–20เมษายน 2555

- ชําระเงินคาสมัคร ชําระผ่านธนาคารหรือ  ณ  ที่ทําการไปรษณียไทย วันที่  11–24เมษายน 2555

- ผูสมัครตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ทาง Website : www.cuas.or.th วันที่  12–25เมษายน 2555

- ผูสมัครยื่นคำร้องขอแกไขขอมูลสวนตัว ทางโทรสารหมายเลข  0-2354-5155-6 วันที่  12–27เมษายน 2555

- ตรวจสอบคะแนนดิบที่ใชในการคัดเลือกและรายชื่อนักเรียนที่ถูกตัดสิทธ์ เข้าAdmissions กลางทาง Website : www.cuas.or.th วันที่ 29–30เมษายน 2555

- ประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์สอบสัมภาษณและตรวจรางกายทาง Website : www.cuas.or.th 9พฤษภาคม 2555

- สอบสัมภาษณและตรวจรางกาย มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาที่สอบได 14–16พฤษภาคม 2555

- ประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์เข้าศึกษาในแตละสถาบันทาง Website : www.cuas.or.th 21  พฤษภาคม 2555

 (ขอบคุณภาพจาก sanook.com)