เริ่มแล้ววันนี้ !! เปิดรับสมัคร 1 อำเภอ 1 ทุน รอบ 2 วันแรก

UploadImage


เปิดรับสมัครการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ 3 รอบสอง ใน 603 อำเภอ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้  23เมษายน ไป จนถึง 18พฤษภาคม 2555และเริ่มเดินทางไปต่างประเทศตั้งแต่เดือนกันยายน2555 เป็นต้นไป พร้อมทั้งเพิ่มประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษและไม่ใช้ภาษาอังกฤษ โดยเป็นประเทศที่มีมหาวิทยาลัยติดอันดับโลก

แนวทางการดำเนินงานและหลักเกณฑ์โครงการ 1อำเภอ1ทุน รุ่นที่ 3(รอบที่ 2)

1. ผู้เข้าร่วมโครงการ  ได้แก่ ผู้รับทุนรัฐบาลจำนวน 603คน ในอำเภอ/เขตที่ยังไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการฯ ในรอบแรก จำนวน 76จังหวัด (มีเพียงจังหวัดสมุทรสาครที่ได้ครบทุกอำเภอ)

  อ่านรายชื่อ 603อำเภอที่เปิดรับสมัคร ที่นี่ click

2. คุณสมบัติผู้รับทุน

2.1  เป็นผู้มีสัญชาติไทย
2.2  อายุไม่เกิน 25ปี นับถึงวันรับสมัคร
2.3  เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษา ม.๖ หรือเทียบเท่า สายสามัญและอาชีพ
2.4  มีคะแนนเฉลี่ยระดับมัธยมปลายหรือเทียบเท่า สายสามัญหรือสายอาชีพ ไม่ต่ำกว่า ๓
2.5  มีความประพฤติดีและสุขภาพแข็งแรง
2.6  ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือมีความผิดปกติทางจิต
2.7  ผู้สมัครรับทุนของอำเภอ/เขตใด ต้องมีภูมิลำเนาตามทะเบียนราษฎร์ในอำเภอ/เขตนั้นๆ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า6เดือน

3. ประเทศที่จะให้เลือกไปศึกษา
3.1  กลุ่มประเทศเดิม ๑๘ ประเทศ ที่นักเรียนทุน รุ่นที่ 1-2ไปศึกษา ได้แก่ ฝรั่งเศส  เยอรมนี อิตาลี เนเธอร์แลนด์ เดนมาร์ก สวีเดน สเปน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ แคนาดา รัสเซีย ญี่ปุ่น จีน อินเดีย มาเลเซีย สิงคโปร์ อียิปต์ และประเทศไทย
3.2  กลุ่มประเทศใหม่  ทั้งที่ใช้ภาษาอังกฤษและไม่ใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งจะพิจารณาประเทศที่มีระบบการศึกษาไม่ซับซ้อน มีมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับโลก และมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย

4. การรับสมัคร
สมัครได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทุกเขต

5. วิธีการคัดเลือก

5.1  สอบข้อเขียนพร้อมกันทั่วประเทศ วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ และทดสอบความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)
5.2  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้รับทุน จะต้องมีคะแนนรวมทุกวิชาไม่ต่ำกว่าร้อยละ80 และจะนำคะแนนทดสอบความฉลาดทางอารมณ์ประกอบการพิจารณาคัดเลือกแทนการสอบ สัมภาษณ์
6. การประกาศผล  ประกาศที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทุกเขต และเว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการ

ปฏิทินการดำเนินงาน

1. รับสมัคร  ๒๓ เมษายน – ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ  ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕
3. สอบข้อเขียน  ๓ มิถุนายน ๒๕๕๕
4. ประกาศผลผู้มีสิทธิได้รับทุน  ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
5. รายงานตัว  ๒ – ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕
6. ปฐมนิเทศผู้มีสิทธิได้รับทุน  ๑๖ – ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕
7. เตรียมความพร้อมผู้รับทุนด้านภาษาวิชาพื้นฐานและทักษะที่จำเป็น  ๑ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕
8. ผู้รับทุนเริ่มเดินทางไปต่างประเทศ  กันยายน ๒๕๕๕ เป็นต้นไป
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น