ศิลปากรอินเตอร์ฯ จัด “MBA Open Evening” รับป.โท

UploadImage
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2555  ซึ่งเป็นหลักสูตรนานาชาติ 2 หลักสูตรได้แก่หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)  สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว สาขาย่อยการจัดการ   การโรงแรม (หลักสูตร 2 ปริญญา) และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)    สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาและองค์กรชั้นนำในต่างประเทศ ทั่วโลก   พร้อมกันนี้ยังจัดงาน “MBA Open Evening” กิจกรรมแนะแนวหลักสูตรสำหรับผู้ที่สนใจเข้าศึกษาด้านการท่องเที่ยว การโรงแรม และการจัดการธุรกิจ  โดยจะมีกิจกรรม อาทิ การพบปะพูดคุยกับทั้งศิษย์เก่า นักศึกษารุ่นปัจจุบัน และอาจารย์ผู้สอน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมถึงการตอบข้อซักถามเกี่ยวกับหลักสูตรมหาบัณฑิต ของทางวิทยาลัยนานาชาติ

UploadImage
ผศ.ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร และสถาบันวาแตลประเทศไทย กล่าวว่า ภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรง ตลอดจนเศรษฐกิจ ในระยะเวลา 5–10 ปีนี้ เอเชียมีแนวโน้มการเติมโตสูงกว่ายุโรปแนะอเมริกา  ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรในระดับผู้สูงกว่าระดับปริญญาตรีจึงมีความสำคัญอย่าง มาก ดังนั้นวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงมีการจัดกิจกรรมแนะนำการศึกษาระดับมหาบัณฑิตตลอดจนแนะนำหลักสูตรปริญญาโท ของวิทยาลัยขึ้นในชื่อกิจกรรม “MBA Open Evening” ให้แก่ผู้ที่สนใจมาร่วมงานในครั้งอาทิ นักศึกษาปริญญาตรี  เจ้าหน้าที่โรงแรม พนักงานบริษัท  ตลอดจนบุคคลทั่วไป โดยงานนี้จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม ณ อาคาร กสท. โทรคมนาคม, สี่พระยา ตั้งแต่เวลา 18:00 –20:30 น.


โดยจะเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2555  ซึ่งเป็นหลักสูตรนานาชาติ 2 หลักสูตรจากความร่วมมือจากสถาบันวาแตล ประเทศฝรั่งเศส และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ได้แก่ หลักสูตรระดับปริญญาโท 1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)  สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว สาขาย่อยการจัดการ การโรงแรม (หลักสูตร 2 ปริญญา)  2.  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ


ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ถนนบรมราชชนนี หรือ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.suic.org โดยสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน –14 พฤษภาคม 2555 หรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ได้ตั้งแต่วันที่  2 เมษายน –10 พฤษภาคม 255

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น