รับตรง ม.แม่ฟ้าหลวง 2555

    UploadImage
     ด้วย สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โครงการรับนักศึกษาผู้มีศักยภาพด้านอุตสาหกรรมเกษตร ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2555 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ โดยมีรายละเอียดดังนี้


คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เป็นผู้ที่พำนักอยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย
2. เป็นผู้ที่มีความประสงค์ที่จะเข้าศึกษาในสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารหรือสาขา วิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
3. เป็นผู้ที่มีความสามารถศึกษาในระบบการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ เนื่องจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
4. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
5. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทยาศาสตร์เท่านั้น
2. รายละเอียดเกี่ยวกับการสมัคร
หลักฐานการสมัคร

1. ใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วน พร้อมทั้งติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีที่ ชื่อ - สกุล ปัจจุบันไม่ตรงกับหลักฐานอื่นๆ)
4. สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.1หรือ ปพ.1) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายฉบับจบการศึกษา
5. ค่าธรรมเนียมการสมัครเข้าศึกษา 300 บาท
6. ให้นักเรียนเขียนเรียงความแสดงความตั้งใจที่จะเรียนในสาชาวิชาที่นักเรียน เลือก เขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ โดยมีความ ยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4  สมัครถึงวันที่  11 พฤษภาคม 2555

 
     ด้วย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ โดยมีรายละเอียดดังนี
คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เป็นผู้ที่พำนักอยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย
-เป็นผู้ที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
-เป็นผู้ที่มีความสามารถศึกษาในระบบการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ เนื่องจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
-เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
-เป็นผู้ที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลาย แผนการศึกษาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หรือแผนการศึกษาภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ (ศิลป์คำนวณ)โดยมีความสามารถทางด้านกีฬา

-เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม ๖ ภาคการศึกษา ดังนี้

- แผนการศึกษาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX) ไม่น้อยกว่า ๒.๐๐
- แผนการศึกษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ ผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX) ไม่น้อยกว่า ๒.๐๐

รายละเอียดเกี่ยวกับการสมัคร

หลักฐานการสมัคร
๑. ใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วน พร้อมติดรูปถ่ายขนาด๑นิ้ว
๒. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
๓. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล(กรณีที่ชื่อ-สกุลปัจจุบันไม่ตรงกับหลักฐานอื่นๆ
๔. สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน(รบ.๑ หรือปพ.๑)ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายฉบับจบการศึกษา
๕. สำเนาการชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร ๓๐๐ บาท  สมัครถึงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๕

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น