สทศ.เปิดให้ดูกระดาษคำตอบ GAT PAT ครั้ง 2 เริ่ม 28 มี.ค.นี้

UploadImage

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กำหนดระเบียบการให้บริการขอดูกระดาษคำตอบในการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT)และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕
เพื่อให้การดำ เนินการเกี่ยวกับ การให้บริการขอดูกระดาษคำตอบในการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT)
และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จึงเห็นสมควรกำหนดวิธีการให้บริการขอดูกระดาษคำตอบ ดังนี้

๑. ผู้เข้าสอบมีสิทธิรับบริการขอดูกระดาษคำตอบของตนเอง โดยต้องยื่นใบคำร้องขอดูกระดาษคำตอบ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน ตั้งแต่วันที่ ี๒๘ มีนาคม-   ๑  เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐ ๘.๓๐ - ๑ ๖.๐๐  น.  โดยยื่นได้ที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  (องค์การมหาชน) เลขที่๑๒๘ อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น ๓๖ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร

   ๒. สถาบันฯ จะนัดหมายให้ผู้รับบริการขอดูกระดาษคำตอบมาดูกระดาษคำตอบ ณ ที่ทำการของ
สถาบันฯ หรือสถานที่นัดหมาย โดยผู้รับบริการขอดูกระดาษคำตอบ ต้องยื่นบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตร
ประจำตัวนักเรียน และใบเสร็จรับเงินเพื่อขอรับบริการ ทั้งนี้ หากผู้รับบริการขอดูกระดาษคำตอบไม่มาตามวัน เวลา และสถานที่ที่นัดหมาย สถาบันฯ ถือว่าสละสิทธ์ในการขอดูกระดาษคำตอบ

   ๓. การให้บริการขอดูกระดาษคำตอบ สถาบันฯ จะอนุญาตให้เฉพาะผู้รับบริการขอดูกระดาษคำตอบเข้าดูได้เท่านั้น ถ้ามีผู้แทนต้องมีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับบริการขอดูกระดาษคำตอบ และบัตรประจำตัวประชาชนของผู้แทนมาแสดงด้วย

   ๔.  สถาบันฯ ไม่ อนุญาตให้นำอุปกรณ์ หรือเอกสารใดๆ เข้าไปในระหว่ างการให้บริการขอดูกระดาษคำตอบ เว้นแต่บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวนักเรียน และใบเสร็จรับเงินเท่านั้น

   ๕. อัตราค่าธรรมเนียมในการขอดูกระดาษคำตอบ คิดรายวิชาละยี่สิบบาทต่อคน

   ๖. กรณีมีเหตุอื่นใดนอกจากที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ สทศ. จะพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น