ม.หอการค้าไทยมอบทุนคนเก่งดนตรีและนาฏศิลป์

UploadImage

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย   มีนโยบายส่งเสริมการศึกษาผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีไทยและ นาฏศิลป์ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมด้วยการสนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท จํานวน 24 ทุนต่อปี

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี
1.       ผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือสายอาชีพจากหน่วยงานของรัฐรับรอง
2.       มีความสามารถทางดนตรีไทยและนาฏศิลป์ และมีหลักฐานรับรองความสามารถ
3.       มีแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50
4.       เป็นผู้มีความประพฤติดี
5.       ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

  • รายละเอียดของทุนการศึกษาที่ได้รับ
1.       ได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน ประกอบด้วย ค่าหน่วยกิต ค่าบํารุงการศึกษา ค่าปฏิบัติการ และค่าปรับอากาศ ในปีการศึกษานั้น ๆ 
  • เงื่อนไขการรับทุนการศึกษา
1.       ต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาทุนดนตรีไทยและนาฏศิลป์ที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนด
2.       ต้องรักษาระดับแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 หากแต้มเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.00 จะถูกตัดสิทธิ์การขอรับทุนในปีถัดไป
3.       ต้องลงทะเบียนและสอบได้ไม่ต่ำกว่า 15 หน่วยกิตต่อปีการศึกษา ยกเว้น แผนสหกิจศึกษาหรือภาคการศึกษาสุดท้ายที่จะสําเร็จการศึกษา
4.       นักศึกษาที่ได้รับทุนจะต้องปฏิบัติงานด้านดนตรีไทยและนาฏศิลป์ และ/หรืองานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากกองส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมและมหาวิทยาลัยฯ
5.       ต้องเข้าร่วมการฝึกซ้อมตามตาราง อย่างสม่ำเสมอ
6.       ต้องไม่ถูกตัดคะแนนความประพฤติ
7.       ผู้รับทุนต้องชำระและรับคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้กตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัย

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท
1.       สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันที่ได้รับรองมาตรฐานสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
2.       มีความสามารถทางดนตรีและนาฏศิลป์และมีหลักฐานรับรองความสามารถ
3.       มีแต้มเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรี และ/หรือมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด และ/หรือได้คะแนน TOEFL 550 หรือ IELTS 6.0 สําหรับกรณีหลักสูตรนานาชาติ
4.       เป็นผู้มีความประพฤติดี
5.       ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
  • รายละเอียดของทุนการศึกษาที่ได้รับ
1.       ได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน ประกอบด้วย ค่าหน่วยกิต และค่าบํารุงการศึกษาในปีการศึกษานั้นๆ
  • เงื่อนไขการรับทุนการศึกษา
1.       ต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาทุนนาฏศิลป์และดนตรีไทย ที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนด
2.       มีแต้มเฉลี่ยสะสมตามเกณฑ์บัณฑิตวิทยาลัยฯ กําหนด
3.       นักศึกษาที่ได้รับทุนจะต้องปฏิบัติงานด้านนาฏศิลป์และดนตรีไทย และ/หรืองานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากกองส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม และ/หรือมหาวิทยาลัยฯ
4.       ต้องเข้าร่วมการฝึกซ้อมตามตารางอย่างสม่ำเสมอ

 สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและสมัครได้ที่
กองส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อาคาร 18 ชั้นล่าง
(อาคารเรือนไทย)  โทร.02-6976941 ,   02-6976943     
ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 20 เมษายน 2555 ระหว่างเวลา 09.00 - 16.30 (เว้นวันหยุดราชการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น