มจพ. จับมือสถาบันการเชื่อมฯอบรมช่างไทยและอาเซียน


UploadImage

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส  มจพ. ร่วมกับ สถาบันการเชื่อมแห่งประเทศไทย จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านงานเชื่อมในระดับสากล ให้กับบุคลากรในประเทศไทยและประเทศในแถบอาเซียน

UploadImage

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนาฤทธิ์ เศรษฐกุล คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  และรักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดเผยว่า สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส  มจพ. ร่วมกับ สถาบันการเชื่อมแห่งประเทศไทย จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านงานเชื่อมในระดับสากล ให้กับบุคลากรในประเทศไทยและประเทศในแถบอาเซียน
 ประกอบด้วยหลักสูตรประเภทต่าง ๆ จำนวน 5 หลักสูตร ประจำปี 2555  ใช้เวลาในการฝึกอบรม จำนวน  533 ชั่วโมง  ประกอบด้วยภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  อาทิ โมดูลที่ 1 กระบวนการเชื่อมในอุตสาหกรรม   โมดูลที่ 2 วัสดุและโลหะวิทยาในงานเชื่อม  โมดูลที่ 3 การออกแบบงานเชื่อม  โมดูลที่ 4 งานประกอบและการใช้งานด้านวิศวกรรม เป็นต้น
โดยจะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-9 พฤศจิกายน 2555  หลักสูตรวิศวกรการเชื่อมสากลที่สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศสจัดขึ้น เพื่อยกระดับขีดความรู้ความสามารถของวิศวกรงานเชื่อมในประเทศ ให้มีศักยภาพเพื่อการแข่งขันในระดับนานาชาติ อีกทั้งยังช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมด้านงานเชื่อมให้รุดหน้ายิ่งขึ้นไป ภายใต้การรับรองของ Welding Institute of Thailand; WIT ซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่ได้รับการรับรองจากสถาบันการเชื่อมสากล (International Institute of Welding; IIW) ให้เป็นองค์กรเพียงแห่งเดียวของประเทศ ที่สามารถให้การรับรองบุคลากรทางด้านงานเชื่อมในระดับสากล ในหลักสูตร วิศวกรการเชื่อมสากล (International Welding Engineer)

ผู้ที่สอบผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนี้จะได้รับประกาศนียบัตรซึ่งอนุมัติโดย สถาบันการเชื่อมสากล (International Institute of Welding ; IIW) ซึ่งเป็นที่ยอมรับในตลาดร่วมยุโรปและนานาชาติ มากกว่า 50 ประเทศทั่วโลก

รายละเอียดหลักสูตร

1. หลักสูตร วิศวกรการเชื่อมสากล (International Welding Engineer) ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม-9 พฤศจิกายน 2555 จำนวน 14 สัปดาห์ รวม 533 ชั่วโมง

2. หลักสูตร ผู้ตรวจสอบการเชื่อมสากล (International Welding Inspection Personnel) ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม-31 สิงหาคม 2555 จำนวน 7 สัปดาห์ รวม 256 ชั่วโมง

3. หลักสูตร นักเทคโนโลยีการเชื่อมสากล (International Welding Technologist) ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม-49 ตุลาคม 2555 จำนวน 10 สัปดาห์ รวม 384 ชั่วโมง

4. หลักสูตร ผู้เชี่ยวชาญการเชื่อมสากล (International Welding Specialist) ระหว่างวันที่ 3 กันยายน-19 ตุลาคม 2555 จำนวน 7 สัปดาห์ รวม 264 ชั่วโมง

5. หลักสูตร ผู้ปฏิบัติการเชื่อมสากล (International Welding Practitioner) ระหว่างวันที่ 3 กันยายน-28 กันยายน จำนวน 4 สัปดาห์ รวม 144 ชั่วโมง

คุณสมบัติของผู้เรียน :ผู้ที่เข้าเรียนในหลักสูตร วิศวกรการเชื่อมสากล ต้องจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านวิศวกรรมหรือวิศวอุตสาหการ อาทิเช่น สาขาวิศวกรรมการเชื่อม เครื่องกล ไฟฟ้า   โยธา  และ การผลิต เป็นต้น

สอบถามราละเอียดและสำรองที่นั่งได้ที่ฝ่ายฝึกอบรม สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส มจพ. นางวิยะดา  ศรีวีระชัย, น.ส.อัชณี ซาอุรัมย์  โทรศัพท์ :             02-585-4813       (สายตรง) 02-913-2500-24  ต่อ 2503, 2509 โทรสาร  :             02-586-9014        หรือ  www.wit.kmutnb.ac.th E-mail : tfii@kmutnb.ac.th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น