โครงการ รับตรง คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น

คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่้น  มีความประสงค์จะรับนักศึกษาเข้าศึกษาใน 3 โครงการดังต่อไปนี้
1. โครงการร่วมพัฒนา ตชด. คณะพยาบาลศาสตร์  โดยวิธีพิเศษ

คุณสมบัติ 
สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบ เท่า ในแผนการเรียนวิทยศาสตร์และคณิตศาสตร์ และสำเร็จการศึกษาระดับประถมจาก โรเรียนตำรวจตะเวนชายแดนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


2.โครงการบัณฑิตคืนสู่สังคม โครงการรับพิเศษ
คุณสมบัติ
     2.1สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในแผนการเรียนวิทยา ศาสตร์และคณิตศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

      2.2มีภูมิลำเนาอยู่ในท้องที่ของพื้นที่รับผิดชอบขององค์กรการปกครองส่วนท้อง ถื่นของจังหวัดต่างๆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันสมัคร
เกณฑ์คัดเลือก
O-NET GAT และ PAT2


3.โครงการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (โครงการพิเศษ) รุ่นที่ 4 ประจาปีการศึกษา 2555
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษา
     3.1 สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการรับรอง
     3.2 เป็นหญิงหรือชาย อายุ 18-30 ปี นับถึงวันรับสมัคร
     3.3 มีส่วนสูงไม่ต่ากว่า 150 เซนติเมตร น้าหนักไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น