รับตรง โดยวิธีทั่วไป ม.อุบบลราชธานี 2555

                                          UploadImage
     มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับนักศึกษาวิธีรับตรงทั่วไป ปีการศึกษา 2555 เพิ่มเติม จำนวน 583 คน
 (1) คณะวิทยาศาสตร์  จำนวน 266 คน
   
   - สาขาเคมี จำนวน 60 คน, สาขาจุลชีววิทยา จำนวน 60 คน, สาขาฟิสิกส์ จำนวน 30 คน, สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 26 คน, สาขาเทคโนโลยีการยาง จำนวน 30 คน, สาขาสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม จำนวน 20 คน, สาขาอาชีวอนามัย จำนวน 40 คน
 (2) คณะศิลปศาสตร์ จำนวน 82 คน
     - สาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร จำนวน 20 คน, สาขาการท่องเที่ยว จำนวน 10 คน, สาขานิเทศศาสตร์(เอกประชาสัมพันธ์) จำนวน 20 คน, สาขาประวัติศาสตร์ จำนวน 12 คน , สาขาภาษาไทยและการสื่อสาร จำนวน 20 คน
 (3) วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จำนวน 85 คน
   - สาขาสาธารณสุขศาสตร์(อนามัยชุมชน) จำนวน   45 คน, สาขาสาธารณสุขศาสตร์(อนามัยสิ่งแวดล้อม) จำนวน 40 คน
 (4) คณะเกษตรศาสตร์ จำนวน 150 คน
  - สาขาวิชาพืชไร่ พืชสวนและสัตวศาสตร์ จำนวน 80 คน, สาขาวิชาประมง จำนวน 30 คน, สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร จำนวน 40 คน
  
- เปิดระบบวันที่ 20 มีนาคม 2555 นี้  เป็นต้นไป  (ปิดระบบรับสมัครวันที่ 17 เมษายน 2555)
- สมัครผ่านระบบ www.entry.ubu.ac.th ระหว่างวันที่ 20 มี.ค. - 17 เม.ย. 2555
- ชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารกรุงไทย/ไทยพาณิชย์/ไปรษณีย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ  ระหว่างวันที่ 19 มี.ค.- 18 เม.ย. 55
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์   วันที่  20  เม.ย. 55  (ทางเวปไซต์ www.entry.ubu.ac.th และ บอร์ดประชาสัมพันธ์  ชั้น 1 อาคารบริหาร (หลังเก่า) 
สอบสัมภาษณ์ วันที่  24  เม.ย. 55 ณ  คณะที่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์  
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา วันที่  26  เม.ย.55 (ทางเวปไซต์ www.entry.ubu.ac.th และ บอร์ดประชาสัมพันธ์  ชั้น 1 อาคารบริหาร (หลังเก่า)  
- ชำระเงินยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาระหว่างวันที่  26  เม.ย.55 - 3 พ.ค. 55
- ติดต่อจองหอพักนักศึกษาด้วยตนเองที่ฝ่ายหอพักนักศึกษา สำนักทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
- รายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ วันที่ 22 พ.ค. 55 (ตามกำหนดการของงานทะเบียนนักศึกษา โปรดติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่หน้าเวปไซต์ www.reg.ubu.ac.th) 
- กิจกรรมทางการศึกษาอื่นๆ  โปรดศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2555 ( โปรดติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่หน้าเวปไซต์ www.reg.ubu.ac.th) 
 
ฺหมายเหตุ    ผู้สมัครควรศึกษาประกาศรับสมัครและตารางองค์ประกอบการคัดเลือกฯ  ที่ระบุเงื่อนไข GPAX , GPA กลุ่มสาระ และคะแนนทดสอบที่ สาขาวิชากำหนด ก่อนทำรายการสมัคร เพื่อมิให้เกิดความผิดพลาดในการสมัครและเสียสิทธิ์เข้าสู่ระบบคัดเลือกตาม ขั้นตอนต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น