ทุน โครงการโอลิมปิกวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร

    การรับสมัครนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการเข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรโดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2555
รับสมัครตั้งแต่วันที่   1-30 เมษายน  2555  


     สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ  ผู้ที่มีสิทธ์เข้าศึกษาในโครงการจะได้รับทุนการศึกษาใดประเภทหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกพิจารณาดังนี้
 
ทุนการศึกษาประเภทที่ 1  
ได้รับทุนการศึกษาเป็นค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษาตามจ่ายจริง และท่านค่าใช้จ่ายส่วนตัว ปีการศึกษาละ 48,000 บาท  ทั้งนี้นักศึกษาต้องทำคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
ทุนการศึกษาประเภทที่ 2 
ชั้นปีที่ 1 ได้รับทุนการศึกษาเป็นค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษาตามจ่ายจริง
ชั้นปีที่ 2-4 ไม่ต่ำกว่า 2.5 แต่ไม่ถึง 2.75  จะได้รับทุนการศึกษาละ 3000 บาท
                      ไม่ต่ำกว่า 2.75 ได้รับทุนการศึกษาละ 13000 บาท

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น