มจพ.ให้ทุนเรียนป.โทวิทย์ประยุกต์

UploadImage
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  (มจพ.) กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ในโครงการทุนสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิต ศึกษาปีการศึกษา 2555

ข้อมูลทุน
โครงการมอบทุนนี้เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ได้เข้าเรียนในหลักสูตรปริญญาโทของคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จำนวนสาขาวิชาละไม่เกิน 10 คน

การสมัครและคัดเลือก  
ทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ คณะวิทยาสาสตร์ประยุกต์ มจพ.
ระหว่าวันที่  13 กุมภาพันธ์ 2555 ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2555

 คุณสมบัติผู้สมัคร
 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.ในปีการศึกษา  2553-2554 และมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือ เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนสุดท้าย และจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.ในปีการศึกษา 2554 และมีเกรดเฉลี่ยสะสมจนถึงภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 ไม่ต่ำกว่า 2.50 และไม่เป็นผู้รับทุนในโครงการทุนสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มาก่อน และพ้นสภาพนักศึกษาระหว่างรับทุน

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
ระดับปริญญาโท หลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วท. ม) หลักสูตร 2 ปี  โครงการปกติรอบเช้า แผน ก แบบ ก 2 (เรียนรายวิชา และทำวิทยานิพนธ์)

การทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์จะต้องสอบภาษาอังกฤษ ซึ่งจัดสอบโดยบัณฑิตวิทยาลัยใน  วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2555 ทั้งนี้ให้ดูประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  เรื่อง  วิธีการและกฎเกณฑ์การสอบภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ฉบับลงวันที่ 2 เมษายน 2555  และประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง วิธีการและเกณฑ์การสอบภาษาต่างประเทศ  สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ฉบับลงวันที่ 2 เมษายน 2550

การสมัครและคัดเลือก 
 เปิดรับสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ คณะวิทยาสาสตร์ประยุกต์ มจพ.ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2555
สอบถามได้ที่ งานบริการการศึกษา ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)  โทร . 02913-2500 – 24  เว็บไซต์ http:// www.sci.kmutnb.ac.th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น