อายิโนะโมะโต๊ะให้ทุนเด็กอาเซียนไปเรียนที่ญี่ปุ่น

UploadImage
ทุนอายิโนะโมะโต๊ะสำหรับนักเรียนในประเทศอาเซียนประจำปีพ.ศ. 2556เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาจากประเทศทั้ง 5 ประเทศในภูมิภาคอาเซียน (ไทย อินโดนีเชีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม) ที่มีความประสงค์จะลงทะเบียนเรียนในระดับปริญญาโท (วิชาเอกในสาขาใดสาขาหนึ่งทางวิทยาศาสตร์) ณ มหาวิทยาลัยโตเกียว ให้ได้รับทุนการศึกษาก่อนที่จะเดินทางไปถึงประเทศญี่ปุ่น
คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน
ผู้ขอรับทุนที่มีความประสงค์จะลงทะเบียนเรียนในระดับปริญญาโทในสาขาวิชาเอก ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ (ยกเว้นสาขาแพทยศาสตร์และสาขาสัตวแพทยศาสตร์) ณ มหาวิทยาลัยโตเกียว และมีคุณสมบัติครบตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้
1.           ผู้สมัครขอรับทุนต้องมีสัญชาติไทย อินโดนิเชีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ หรือเวียดนาม
2.           ผู้สมัครขอรับทุนต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือกำลังจะสำเร็จการศึกษา (ต้องผ่านระบบการศึกษาที่มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 16 ปี หรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาครบจำนวนปีดังกล่าว) และต้องได้รับหนังสือรับรองจากอธิการบดี หรือที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยที่สำเร็จการศึกษา หรือต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อสมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยโตเกียว
3.           ผู้สมัครขอรับทุนต้องมีอายุไม่เกิน35 ปีบริบูรณ์นับถึงวัน ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2556
4.           ตามระเบียบการรับสมัครแล้ว ผู้ขอรับทุนต้องได้รับการอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียนในโครงการPostgraduate International Research Student(จากนี้ไปเรียกว่า “นักศึกษาวิจัย”) จากมหาวิทยาลัยโตเกียว และจะต้องลงทะเบียนในฐานะนักศึกษาวิจัยในเดือนเมษายน พ.ศ. 2556 หรือเดือนตุลาคมพ.ศ. 2556
อย่างไรก็ตาม ผู้ขอรับทุนอาจสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท กับทางมหาวิทยาลัยโตเกียวได้โดยตรง ทั้งนี้ ผู้ขอรับทุนต้องได้รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัยโตเกียว และจะต้องลงทะเบียนในฐานะนักศึกษาระดับปริญญาโทในเดือนเมษายน พ.ศ. 2556 หรือเดือนตุลาคมพ.ศ. 2556   
5.           ผู้ขอรับทุนต้องมีความรู้และความสามารถในการสื่อสารภาษาญี่ปุ่น สำหรับการเป็นนักศึกษาวิจัย หรือศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยโตเกียว ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
6.           ผู้สมัครต้องสมัครจากประเทศ 5 ประเทศและต้องสามารถเข้าร่วมกระบวนการคัดเลือกตามที่กำหนด
7.           ผู้สมัครต้องมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงสมบูรณ์ และมีแรงจูงใจที่จะศึกษา
8.           ผู้สมัครขอรับทุนต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการรับทุนการศึกษาอื่นใด

มูลค่าทุนการศึกษา
a) นักศึกษาวิจัยของบัณฑิตวิทยาลัย: 150,000 เยนต่อเดือน (ระยะเวลาสูงสุด 1 ปี)
b) นักศึกษาระดับปริญญาโทของบัณฑิตวิทยาลัย: 180,000 เยนต่อเดือน (ระยะเวลาสูงสุด 2ปี)
c) ค่าธรรมเนียมการสอบ ค่าธรรมเนียมการเข้าศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา: จ่ายตามจริง
d) ค่าตั๋วเครื่องบิน (ไป-กลับ ประเทศญี่ปุ่น): จ่ายตามจริง สูงสุด200,000 เยน (เทียบเท่ากับมูลค่าตั๋วที่นั่งชั้นประหยัด)

จำนวนนักศึกษาที่จะได้รับทุน
นักศึกษาจำนวน 1 คนจากแต่ละประเทศ (ไทย อินโดนิเชีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม)

ระยะเวลาการให้ทุน
จะให้ทุนสนับสนุนแก่ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นระยะเวลามากที่สุด3 ปี แบ่งเป็นเวลา 1 ปีสำหรับการเข้าศึกษาในฐานะนักศึกษาวิจัย และ 2 ปีสำหรับการเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท
การให้ทุนสนับสนุนจะถูกระงับในกรณีที่ผู้รับทุนที่เป็นนักศึกษาวิจัยไม่ สามารถสอบผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท ภายในเวลา 1 ปีหลังจากที่เดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น และในกรณีผู้รับทุนสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ผู้รับทุนจะได้รับทุนการศึกษาเป็นระยะเวลาสูงสุด 2ปี 

สาขาวิชาที่ให้ทุน
ผู้ขอรับทุนสามารถสมัครเป็นนักศึกษาวิจัย หรือศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาใดสาขาหนึ่งของมหาวิทยาลัยโตเกียว(ยกเว้นสาขาแพทยศาสตร์และสาขาสัตวแพทย ศาสตร์) กรุณาดูที่ภาคผนวก 1

หมดเขตรับสมัคร
31มีนาคม 2555

 รายละเอียด
http://www.ajinomoto.co.th/news_detail.php?nid=85&parent_id=1

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น