มอ.จัดเต็มแผนเพิ่มมูลค่าปาล์มน้ำมัน ชวนชุมชนปฏิบัติคู่เรียนทฤษฎี

   UploadImage

      รศ.ดร.โอภาส พิมพา หัวหน้าหน่วยงานวิจัยปาล์ม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า จากที่มอ.มีนโยบายส่งเสริมงานวิจัยที่สามารถนำผลงานวิจัยที่ได้ไปใช้ ประโยชน์เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่นำไปสู่การแก้ปัญหาและพัฒนา ชุมชนหรือสังคมนั้น

      หน่วยวิจัยปาล์มน้ำมันจึงให้ความสนใจกับการวิจัยและพัฒนาระบบการเกษตรแบบรอบ ด้าน โดยคำนึงถึงสภาวะด้านสังคมตามแนวพระราชดำริหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อช่วยให้เกษตรกรเพิ่มศักยภาพผลผลิต โดยลดต้นทุนการผลิต ซึ่งหน่วยวิจัยปาล์มน้ำมันได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การเพิ่มมูลค่าปาล์มน้ำมัน และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน โดยใช้หลักการพัฒนาระบบเกษตรอินทรีย์และผสมผสานเข้ามาช่วยลดต้นทุนการผลิต เช่น แนะนำเกษตรกรที่ปลูกปาล์มน้ำมัน ให้เลี้ยงโค เลี้ยงแพะในระบบ เพื่อสร้างรายได้เสริม หรือเลี้ยงหมูหลุมและใช้มูลสัตว์ทำเป็นปุ๋ยหมักและนำไปผลิตเป็นก๊าซชีวภาพ ลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีลงได้ เป็นต้น

     รศ.ดร.โอภาสกล่าวว่า หน่วยวิจัยปาล์มน้ำมันยังได้บริการวิชาการแก่ชุมชนโดยจัดส่งบุคลากรเป็น วิทยากรให้แก่สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตลอดทั้งกลุ่มชาวบ้าน และยุวเกษตรกรจากโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในพื้นที่ โดยพยายามเน้นให้ตระหนักถึงภาวะที่ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว และเงื่อนไขใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันทางการตลาดที่เพิ่มขึ้น การกีดกันทางการค้าโดยมาตรการด้านคุณภาพ ความปลอดภัยต่อการบริโภค รวมทั้งกฎเกณฑ์ต่างๆ ของต่างชาติ และแนวทางแก้ปัญหา

      "แผนยุทธศาสตร์ ดังกล่าวมุ่งเน้นไปที่การสร้างกลุ่มเกษตรกรและเครือข่ายกับชุมชน รวมถึงองค์กรในพื้นที่แบบร่วมด้วยช่วยกัน เพื่อให้เกิดการจัดสรรใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิด ประโยชน์สูงสุด ภายใต้การตัดสินใจที่เป็นไปอย่างมีเหตุมีผล ที่คำนึงถึงผลกระทบอย่างรอบคอบเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และสร้างสังคมที่ดีขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดรากฐานที่แข็งแรงสู่การพัฒนาประเทศในอนาคต"  รศ.ดร.โอภาสกล่าว

ขอบคุณหนังสือพิมพ์ข่าวสด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น