จีนมอบทุนฝึกเทคนิคการสอนภาษาจีนสำหรับครูไทย

UploadImage

สำนัก งานฮั่นปั้นและสำนักงานใหญ่สถาบันขงจื่อจะจัดการอบรมเทคนิคการสอนภาษาจีน สำหรับครูไทย ในเดือนเมษายน 2555 ที่ BEIJING LANGUAGE AND CULTURE UNIVERSITY (BLCU) และ HUADONG NORMAL UNIVERSITY (HDNU) เพื่อเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนและยกประสิทธิภาพในการ สอนภาษาจีนของครูไทย โดยสำนักงานฮั่นปั่นสนับสนุนเรื่องอาหาร ที่พัก และหนังสือตำราเรียนระหว่างการอบรมและ ผู้รับการอบรมจะต้องรับผิดชอบค่าเดินทางระหว่างประเทศและดำเนินการเรื่อง วีซ่า
             ผู้สนใจสมัครรับทุนฯ ขอให้ส่งรายชื่อไปยังฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ กลุ่มงานนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โทรสาร ภายในวันที่ 4  เมษายน 2555
 

 >>> ดาวน์โหลดใบสมัคร<<<


รายละเอียดทุนฝึกอบรมเทคนิคการสอนภาษาจีนสำหรับครูไทย
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
-          ครูสัญชาติไทยที่สอนภาษาจีน สามารถสื่อสารด้วยภาษาจีนได้
-          อายุไม่เกิน 60 ปี สุขภาพแข็งแรง
เนื้อหาการอบรม ประกอบด้วย
อักษรจีนกับการเรียนการสอนภาษาจีน, หลักภาษาจีนกับการสอนหลักภาษา, การสอนระบบเสียงและระบบคำของภาษาจีน, การออกแบบและการใช้มัลติมีเดียในการสอนภาษาจีน 
กำหนดการอบรมและจำนวนผู้เข้าอบรม
 
มหาวิทยาลัย
ระยะเวลา
จำนวนคน
ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน
ค่าวีซ่า
BLCU (กรุงปักกิ่ง)
23 เม.ย. – 6 พ.ค.
25 คน
21,900 บาท/คน
1,000 บาท
HDNU(นคร
เซี่ยงไ ฮ้)
24 เม.ย. – 7 พ.ค.
25 คน
19,800 บาท/คน
1,000 บาท
 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
สำนักงานฮั่นปั้นและสำนักงานใหญ่สถาบันขงจื่อจะรับผิดชอบเรื่องอาหาร ที่พัก การอบรมและหนังสือตำราที่ใช้ในการอบรม
สำหรับผู้เข้าอบรม : รับผิดชอบค่าเดินทางระหว่างประเทศและค่าขอวีซ่า โดยจะต้อง โอนเงินไปยังบัญชีของสำนักงานฮั่นปั้นประจำประเทศไทย ภายในวันที่ 9 เมษายน 2555  และแฟกซ์ใบยืนยันการโอนเงินที่ระบุชื่อผู้เข้าอบรม ไปยังสำนักงานตัวแทนฮั่นปั้นประจำประเทศไทย พร้อมแจ้ง อ.แดง ทราบ   ,

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น