รับสมัครนิสิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว(ภาคพิเศษ)

โครงการจัดตั้งสายวิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (ภาคพิเศษ)
เปิดรับจำนวน 180 คน
ดูรายละเอียดได้ที่
http://www.kps.ku.ac.th/v3/index.php?option=com_k2&view=item&id=1116

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น