โพลเผยผลนักเรียนม.6โอดเวลาอ่านหนังสือน้อย


ดร.วราภรณ์ งามสมสุข รองผู้อํานวยการศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดเผยว่า แม่โจ้โพล ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นนัก เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั่วประเทศต่อความคิดเห็นเรื่อง "ความพร้อมของนักเรียน ม.6 กับการเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย" ระหว่างวันที่ 15-25 มีนาคม จำนวน 805
ราย จากการสอบถามใน เรื่องการนำคะแนนผลการเรียน (GPAX) มาใช้รวมกับคะแนนในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยนั้นพบว่า ร้อยละ 66.2 เห็นด้วย เพราะช่วยให้ได้คะแนนเพิ่มมากขึ้นและยังมีส่วนช่วยให้เด็กตั้งใจเรียนในห้อง เรียนอีกด้วย ส่วนร้อยละ 33.8 ไม่เห็นด้วย เพราะเกณฑ์และมาตรฐานการให้คะแนนของแต่ละโรงเรียนไม่เหมือนกัน ขณะที่ร้อยละ 78.3 เห็นว่าการสอนในโรงเรียนมีส่วนสำคัญมากที่จะทำให้ได้ เรียนต่อในมหาวิทยาลัย มีเพียงร้อยละ 21.6 ที่เห็นว่ามีส่วนสำคัญน้อยจนถึงไม่มีส่วนสำคัญเลย

เมื่อสอบถามถึงการให้ข้อมูลเรื่องการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของโรงเรียนพบ ว่า นักเรียนร้อยละ 83.9 ตอบว่าโรงเรียนได้ให้ข้อมูลเพียงพอ มีเพียงร้อยละ 16.1 ที่ตอบว่าโรงเรียนให้ ข้อมูลน้อยหรือไม่ได้ให้ข้อมูลด้านการศึกษาต่อเลย ขณะที่เรื่องวิธีการเตรียมตัวก่อนสอบแอดมิสชั่น (Admission) พบว่า อันดับที่ 1 ร้อยละ 84.2 มีการเตรียมตัวโดยการอ่านหนังสือเอง อันดับที่ 2 ร้อยละ 53.5 ใช้วิธีฝึกทำข้อสอบบ่อยๆ อันดับที่ 3 ร้อยละ 43.2 ใช้วิธีการเรียนกวดวิชาเพิ่มเติม

สำหรับปัญหาในการเตรียมตัวสอบของนักเรียน พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 88.7 พบปัญหามีเวลาเตรียมตัวอ่านหนังสือน้อยซึ่งอาจส่งผลให้ทำข้อสอบได้น้อย นอกจากนี้ ยังพบว่ามีปัญหา การไม่สามารถเดินทางไปสอบยังสนามสอบได้เนื่องจากประสบภัยน้ำท่วม หรือบางสนามสอบต้องเลื่อนการสอบออกไปเพราะน้ำท่วม ปัญหาการได้รับข่าวสาร ข้อมูลเกี่ยวกับการสมัครเรียนต่อล่าช้า ปัญหาไม่มีงบประมาณค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ และปัญหาการไม่เข้าใจขั้นตอนและระเบียบวิธีการสอบ

ดร.วราภรณ์ กล่าวต่อว่า เมื่อสอบถามถึงมหาวิทยาลัย และคณะวิชาที่ต้องการเข้าไปศึกษาในระดับอุดมศึกษา พบว่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นมหาวิทยาลัยที่มีนักเรียนอยากเข้าไป เรียนต่อมากที่สุด ในขณะที่คณะคุรุศาสตร์และศึกษาศาสตร์เป็นคณะที่นักเรียนสนใจเข้าเรียนต่อมาก ที่สุด

ที่มา: http://breakingnews.nationchannel.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น