รัฐบาลสิงคโปร์ให้ทุน ม.2 - ม.5 เรียนฟรีที่สิงคโปร์

UploadImage
กระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์  ประกาศมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในกลุ่มประเทศอาเซียนที่มีผล
การเรียนดี  เพื่อเข้าศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาและวิทยาลัยชั้นนําของประเทศสิงคโปร์  โดยเป็นทุนลักษณะ  
ให้เปล่าไม่มีข้อผูกพัน  ซึ่งครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่าง  ๆ  ได้แก่  ค่าเล่าเรียน  ค่าที่พัก  ตั๋วเครื่องบิน  และค่าเบี้ยเลี้ยง
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.moe.gov.sg/education/scholarships/asean/thailand  

คุณสมบัติผู้สมัคร
•  เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย
•  มีเกรดเฉลี่ย (GPA) ไม่ต่ำากว่า 3.00
•  เกิดระหว่างปี ค.ศ. 1996 ถึง 1998
•  หากมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษดี  และมีประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตรจะได้รับ
การพิจารณาเป็นพิเศษ
•  ผู้สมัครระดับ Secondary Three จะต้องกําลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หรือ 3
•  ผู้สมัครระดับ Pre-University จะต้องกําลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือ 5

**คําอธิบาย**
  ระบบการศึกษาของประเทศสิงคโปร์ แบ่งเป็น
๑.  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 4  ปี (ระดับ Secondary Three)  สําเร็จการศึกษาแล้วจะได้รับวุฒิ
GCE O-Level
๒.  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2  ปี (หรือระดับ Pre-University)  สําเร็จการศึกษาแล้วจะได้วุฒิ
GCE A-Level

ผู้สมัครที่กําลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (สมัครระดับ Secondary Three) หลังจากผ่านการ
คัดเลือกแล้ว จะศึกษาที่สิงคโปร์เป็นเวลา 2 ปี คือ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 4
ผู้สมัครที่กําลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (สมัครระดับ Secondary Three) หลังจากผ่านการ
คัดเลือกแล้ว  จะศึกษาที่สิงคโปร์เป็นเวลา 2  ปี  คือ  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3  และมัธยมศึกษาปีที่ 4
(เรียนซ้ำ1 ปี)
ผู้สมัครที่กําลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (สมัครระดับ Pre-University)  หลังจากผ่านการ
คัดเลือกแล้ว จะศึกษาที่สิงคโปร์เป็นเวลา 2 ปี คือ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 และมัธยมศึกษาปีที่ 6
ผู้สมัครที่กําลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (สมัครระดับ Pre-University)  หลังจากผ่านการ
คัดเลือกแล้ว  จะศึกษาที่สิงคโปร์เป็นเวลา 2  ปี  คือ  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5  และมัธยมศึกษาปีที่ 6
(เรียนซ้ำ 1 ปี)

วิธีการสมัคร
1.  ขอรับใบสมัครทุนการศึกษาด้วยตนเอง ได้ที่
สํานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดําเนินนอก ดุสิต กทม. 10300
โทร. 0 2281 6370 ต่อ 114
2.  ขอรับใบสมัครทางไปรษณีย์
กรุณาส่งซองเปล่าติดแสตมป์ 5 บาท จ่าหน้าซองถึงตัวเอง
(ซองขนาดอย่างน้อย 16 ซม. X 20 ซม.) วงเล็บมุมซอง “รับใบสมัครทุนสิงคโปร์”
3.  ดาวน์โหลดใบสมัครทางเว็บไซด์ www.bic.moe.go.th
4.  สมัครผ่านเว็บไซต์ได้ที่ www.moe.gov.sg/education/scholarships/asean/thailand

วิธีส่งใบสมัคร
กรอกรายละเอียดในใบสมัคร และส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบ (จัดแปลเป็นภาษาอังกฤษ)
ไปยัง Ministry of Education
School Placement and Scholarships Branch
Level 3, Podium Block
1 North Buona Vista Drive
Singapore 138675
วงเล็บมุมซอง ASEAN Scholarships (THAILAND)

หมดเขตรับสมัคร
1.  ผู้สมัครผ่านทางอินเตอร์เน็ตจะต้องสมัคร ภายในวันที่ 2 มีนาคม 2555 – 30 เมษายน 2555
2.  ผู้สมัครด้วยเอกสารจะต้องส่งใบสมัครไปถึงกระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์  ภายในวันที่ 3๐  เมษายน
2555 

หมายเหตุ 
ขอให้ผู้สมัครเลือกวิธีสมัครอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
-  สมัครทางอินเตอร์เน็ต ไม่ต้องส่งเอกสารใดๆ ไปที่กระทรวงศึกษาธิการของสิงคโปร์
-  สมัครโดยเอกสารจะต้องส่งใบสมัครและเอกสารประกอบให้ครบถ้วนไปยังกระทรวงศึกษาธิการ
สิงคโปร์ ภายในวันที่กําหนด (เอกสารประกอบทั้งหมดขอให้ส่งเป็นฉบับสําเนาเท่านั้น)

การคัดเลือกเบื้องต้น
กระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์จะพิจารณาใบสมัครและเอกสารประกอบในชั้นเบื้องต้น โดยจะแจ้งผลการพิจารณาและกําหนดการสอบคัดเลือกให้ผู้สมัครทราบโดยตรง
กําหนดการสอบ(ข้อเขียนและสัมภาษณ์)  เดือนสิงหาคม 2555  (วัน-เวลา-สถานที่จะแจ้งให้ทราบ
ภายหลัง)
วิชาที่สอบ ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ (ข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษ)

***การพิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ทุนรัฐบาลสิงคโปร์  ระดับมัธยมศึกษา
เป็นสิทธิ์ขาดของรัฐบาลสิงคโปร์  กระทรวงศึกษาธิการ  ประเทศไทย  ไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณา
คัดเลือกผู้สิทธิ์เข้าสอบทุนดังกล่าว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น