มจพ.มอบทุน เรียนคณิตศาสตร์ประยุกต์


UploadImage

       รศ.ดร. เสนอ คุณประเสริฐ ประธานหลักสูตรคณิตศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ)  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)   เปิดรับสมัครนักศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2555)หลักสูตรดังกล่าวมุ่งเน้นการเรียนการสอนและการทำวิจัยโดยใช้ภาษา อังกฤษ ซึ่งเป็นการส่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจตามกระแสการเปลี่ยนแปลงเพื่อ พร้อมรับมือกับโลกาภิวัฒน์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในประเด็นของยุทธศาสตร์การ สร้างความเชื่อโยงทางเศรษฐกิจ และความมั่นคงในภูมิภาคการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ นอกจากจะเป็นการเสริมทักษะทางด้านภาษาอังกฤษแล้วยังช่วยทำให้เปิดโอกาสในการ เรียนรู้และความร่วมมือทางการศึกษาในระดับภูมิภาคด้วย

        หลักสูตรนี้ใช้ชื่อปริญญา     ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (คณิตศาสตร์ประยุกต์)Doctor of Philosophy (Applied Mathematics) ปร.ด. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) Ph.D. (Applied Mathematics)รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 14 พฤษภาคม 2555

        คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา สำเร็จ การศึกษาปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ หรือสาขาอื่นทางวิทยาศาสตร์ที่เทียบเท่า หรือได้รับความเห็นชอบจากภาควิชาฯ และเป็นหลักสูตรที่ทำวิทยานิพนธ์เท่านั้น

        ลักษณะแผนการศึกษา มี 2 แบบ คือ แบบ 1.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต แบบ 1.2 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต

         ระยะเวลาการศึกษา 3 ปี

         ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
         แบบ 1.1 ค่าใช้จ่ายประมาณ126,150 บาท และ
         แบบ 1.2 ค่าใช้จ่ายประมาณ 115,350 บาท

         วัตถุประสงค์ของหลักสูตร มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ระดับสากลเพิ่มทักษะขั้นสูงด้านคณิตศาสตร์ และการวิจัยถ่ายทอดองค์ความรู้ เชิงทฤษฎี การประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์สำหรับแก้ปัญหาต่าง ๆ ในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม มีความสามารถในการวิจัย การสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านคณิตศาสตร์ตลอดจนผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มี คุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม

         นอกจากนี้ยังมีทุนสนับสนุน อาทิ ทุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) ดูรายละเอียดได้จากhttp://www.sc.mahidol.ac.th/sced E-mail: scnnc@mahidol.ac.th  ทุนจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ ดูรายละเอียดได้จาก  http:cem.sc.mahidol.ac.th    ทุนโครงการโควต้าเรียนดีของคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์เมื่อสำเร็จการศึกษา สามารถประกอบอาชีพทางด้าน อาจารย์ในมหาวิทยาลัย / สถาบันอุดมศึกษา นักวิจัยในหน่วยงาน หรือองค์กรของรัฐและเอกชนและนักวิเคราะห์ระบบและการคำนวณขั้นสูง

          สอบถามรายละเอียดได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มจพ. อาคารนวมินทรราชินี ชั้น 12 โทรศัพท์ 0-2913-2500-24 ต่อ 2405 – 2417 ,4410,4511 0-2587-8258    

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น