รับตรง ศึกษาศาสตร์ สาขารสอนภาษาจีน ม.ศิลปากร

                                   UploadImage

     วันที่ 1 เมษายน –20เมษายน 2555 รับสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียน และยื่นหลักฐานคะแนน
วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2555 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2555 สอบสัมภาษณ์
วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2555 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2555 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาพร้อมผู้ปกครอง
และชําระเงินคำธรรมเนียมต่าง ๆ
ในปีการศึกษา 2555จํานวน 30 คน
สําหรับผู้มีความสามารถทางภาษาจีน จํานวน 15คน
สําหรับผู้ไม่มีความสามารถทางภาษาจีน จํานวน 15 คน
เกณฑ์การคัดเลือก
กลุ่มที่ 1 สําหรับผู้มีพื้นฐานภาษาจีน (จํานวนที่รับ 15 คน)

-คะแนน PAT 5ความถนัดทางวิชาชีพครู
-คะแนน GAT
-คะแนน PAT 7.4 ความถนัดทางภาษาจีน
- สัมภาษณ์
กลุ่มที่ 2 สําหรับผู้ไม่มีพื้นฐานภาษาจีน (จํานวนที่รับ 15 คน)

-คะแนน PAT 5ความถนัดทางวิชาชีพครู
-คะแนน GAT
- สัมภาษณ์

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  โทร (034) 255095  , (034) 258813
เว็บไซท์  www.educ.su.ac.th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น