พยาบาลทัพเรือรับถึง 30 มี.คนี้ เรียนจบทำงานใช้ทุน 2 ปี


UploadImage
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2555 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 มีนาคมนี้เท่านั้นโดยรับสมัครสมัครทางอินเตอร์เนต ที่ http://job-rtncn-ac-th,www.rtncn.ac.th,www.navy.rni.th
 
           คุณสมบัติผู้สมัคร
1.กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งเป็นหลักสูตรการศึกษาในโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมรวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมรวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิตและกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและราย วิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
2.เป็นสตรีโสด อายุระหว่าง 17-20 ปีโดยนับปีพ.ศ.ที่เกิด(เกิดระหว่างปีพ.ศ.2535-2538)
3.มีสัญชาติไทย บิดา มารดาผู้ให้กำเนิดต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นข้าราชการ ทหารหรือตำรวจ ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดอยู่แล้ว มารดามิใช่ผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้ สำหรับผู้สมัครที่มีปู่ หรือย่า หรือตา หรือยาย มิใช่สัญชาติไทย บิดา มารดาต้องเกิดในประเทศไทย
4.มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง รูปร่างลักษณะ ท่าทางและขนาดของร่างกายเหมาะสมต่อการรับราชการทหารและต้องประกอบวิชาชีพการ พยาบาล มีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 42 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 65 กิโลกรัมส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร และดัชนีมวลกาย(BMI)ไม่ต่ำกว่า 25 กิโลกรัมต่อตารางเมตร
5.ไม่เป็นโรคที่กำหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร หรือไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาวิชาชีพพยาบาลจากการตรวจ สุขภาพ โดยคณะกรรมการแพทย์ที่กรมการแพทย์ทหารเรือแต่งตั้ง
6.มีความประพฤติดี ไม่บกพร่องทางศีลธรรม
7.ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัวตามกฎหมาย
8.ไม่อยู่ระหว่างเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญา และไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุก หรือกักขัง เว้นแต่ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดฐานลหุโทษ
9.ไม่อยู่ระหว่างพักราชการหรือพักงานและไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หรือหน่วยงานใด ๆ เนื่องจากทุจริต หรือประพฤติเสื่อมเสีย
10.ไม่เป็นผู้ติดสารเสพติดให้โทษ หรือมียาเสพติดให้โทษไว้ในครอบครอง โดยฝ่าฝืนกฎหมาย

ข้อกำหนด
ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจะต้องปฏิบัติงานในกองทัพเรือเป็นเวลา 2 ปี
สอบถามที่วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ โทร. ๐ ๒๔๗๕ ๒๖๑๔ , ๐ ๒๔๗๕ ๒๖๒๕
     โทรสาร. ๐ ๒๔๗๕ ๒๘๗๒
 www.rtncn.ac.th
 www.navy.mi.th
 www.nmd.go.th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น