รับตรง บุคคลออทิสติกและบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.เกษตร

                                       UploadImage
           
    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครเด็กออทิสติกและบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้เข้าเรียน ระดับมหาวิทยาลัยใน โครงการรับตรง(โควตาพิเศษ)บุคคลออทิสติกและบุคคลบกพร่องทางการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เปิดรับรับสมัครตั้งแต่วันนี้-23 มีนาคม 2555  โดยมีสาขาวิชาที่เปิด ดังนี้

คณะมนุษย์ศาสตร์
1.1 สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา ภาควิชาปรัชญาและศาสนา 1 คน
1.2 สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาต่างประเทศ 1 คน
คณะศึกษาศาสตร์
2.1 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา ภาควิชาอาชีวศึกษา 1 คน
2.2 สาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอร์การศึกษา ภาควิชาอาชีวศึกษา 1 คน
โดยผู้สมัครต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.5 และมีระดับความสามารถทางสติปัญญา(IQ) ไม่น้อยกว่า 95

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น