คณะพยาบาล ม.บูรพาเปิดมอบทุนต้นกล้าอาจารย์

UploadImage

โครงการต้นกล้าอาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กำลังเปิดรับสมัครคัดเลือกมอบทุนการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษ 2555ตามโครงการผู้มีความพร้อมในการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อเป็น อาจารย์
 
                การรับสมัคร
กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30เมษายน 2555จำนวน 10ทุน
           คุณสมบัติ
1.เป็นบุคคลที่สนใจวิชาชีพการสอน
2.เป็นผู้มีอายุไม่เกิน 30ปี นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร
3.เป็นผู้ที่ได้รับการตอบรับเข้าศึกษาหรือกำลังศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สถาบันการศึกษาภายในประเทศ
4.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการพยาบาล หรือเทียบเท่า มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร(GPA) ไม่น้อยกว่า 3.00ในกรณีที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาโททางการพยาบาล หรือเทียบเท่าต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม(GPA) ไม่น้อยกว่า 3.25
           หลักฐานการสมัคร
1.ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ
2.สำเนาใบปริญญาบัตร หรือสำเนาหนังสือรับรองสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ หรือสำเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ หรือสำเนาหนังสือรับรองสถานภาพการศึกษา และสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนตลอดหลักสูตร(Transcript of  Records) จำนวนอย่างละ 1ชุด
3.หนังสือรับรองจากอาจารย์ที่เคยสอน ผู้บังคับบัญชา หรืออาจารย์ที่ควบคุมการวิจัย ท่านละ 1ฉบับ(หนังสือรับรองควรระบุถึงความสามารถทางวิชาการ ศักยภาพในการศึกษาต่อ การทำวิจัย อุปนิสัยในการทำงาน ความประพฤติและมนุษยสัมพันธ์)
4.กรณีผู้ที่กำลังศึกษาให้เสนอใบแสดงผลการเรียนและมีหนังสือรับรองว่ากำลัง ศึกษา ส่วนผู้ที่กำลังจะเข้าศึกษาต้องมีหนังสือตอบรับจากสถาบันการศึกษาให้เข้า ศึกษา
5.สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ/บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ/บัตรประจำตัวพนักงาน จำนวนอย่างละ 1ชุด
6.เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี)เช่น สำเนาใบสำคัญการสมรม สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล(ถ้ามี)
สำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครคัดเลือกเขียนรับรอง สำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับ

           เงื่อนไขทุน
1.ผู้รับทุนต้องรายงานผลการศึกษาให้มหาวิทยาลัยทราบในทุกภาคการศึกษา จนกว่าจะสำเร็จการศึกษา
2.กรณีสำเร็จการศึกษา ให้ผู้รับทุนรายงานผลการสำเร็จการศึกษาให้มหาวิทยาลัยทราบภายใน 30วัน นับแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา
3.การชดใช้ทุน ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยทุนอุดหนุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรพ.ศ.2552ผู้รับทุนต้องกลับมาปฎิ บัติงานให้แก่มหาวิทยาลัยบูรพาเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว เป็นระยะเวลาเท่ากับระยะเวลาที่รับทุน ในกรณีที่ไม่กลับมาให้ชดใช้เป็นจำนวนเงิน 2เท่าของผู้รับทุนได้รับไปทั้งหมด

           สิทธิที่ได้รับ
-ค่าใช้จ่ายประจำเดือน ๆ ละ 5,500บาท
-ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าเล่าเรียน และค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ และค่าธรรมเนียมการวิจัย ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 150,000บาทต่อปี
           สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารบุคคล สำนักงานคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เลขที่  69 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น