ทุนหนุนวิจัย-เรียนป.โท ม.เกษตรศาสตร

UploadImage

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีแหลงเงินทุนอุดหนุนการวิจัยให้กับนักศึกษาเป็นประจำทุกปี มีรายละเอียดดังนี้
 
  1.    ทุนสนับสนุนการศึกษาจากเงินรายไดและดอกผลจากเงินกองทุนบัณฑิตวิทยาลัย
                1)   ทุนสนับสนุนการเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปลา
                     (1)   สําหรับการเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปลาในการประชุมทางวิขาการระดับ
นานาชาติในตางประเทศ ทุนละ 10,000 บาท
                      (2)   สําหรับการเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปลาในการประชุมทางวิชาการระดับ
นานาชาติภายในประเทศ สนับสนุนเทาที่จายจริง แตไมเกินทุนละ  5,000 บาท

              2)  รางวัลและทุนสนับสนุนการตีพิมพผลงานวิทยานิพนธในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ สนับสนุนเรื่องละ 20,000 บาท โดยสนับสนุนนิสิต 10,000 บาท และประธานกรรมการ
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  10,000 บาท

             3)   ทุนผูชวยสอน สนับสนุนนิสิตปริญญาโทและปริญญาเอก ที่ภาควิชาไดคัดเลือก   
ใหเปนผูชวยสอนในวิชาระดับพื้นฐาน โดยใหทุนเปนรายเดือนตามจํานวนชั่วโมงที่ชวยสอน ดังนี้
                      - นิสิตปริญญาโท  2,000 บาท/ เดือน
              - นิสิตปริญญาเอก  3,000 บาท/ เดือน
          โดยภาควิชาจะเปนผูเสนอชื่อมายังบัณฑิตวิทยาลัยภายในกําหนดเวลา
ที่บัณฑิตวิทยาลัยแจงไวในประกาศในแตละภาคการศึกษา

    2.    ทุนอุดหนุนการคนควาและวิจัยประเภทวิทยานิพนธ ระดับบัณฑิตศึกษาโดยไดรับ
งบประมาณหมวดเงินอุดหนุนและเงินรายไดบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อจัดสรรใหแกนิสิต จํานวน 50 ทุน
วงเงิน 750,000 บาท จะใหทุนสนับสนุน ดังนี้
          - โครงการวิทยานิพนธที่เขียนเปนภาษาอังกฤษ  ทุนละ  20,000 บาท จํานวน 25 ทุน
          - โครงการวิทยานิพนธที่เขียนเปนภาษาไทย       ทุนละ  10,000 บาท จํานวน 25 ทุน
       โดยนิสิตที่ประสงคจะขอรับทุนใหจัดทําใบสมัครพรอมแนบใบรายงานผลการเรียน (transcript) และโครงการวิทยานิพนธ  สงถึง งานบริการการศึกษา ชั้น 2 หรือภาควิชารวบรวมและเสนอชื่อสงมายังบัณฑิตวิทยาลัย ภายในกําหนดเวลาที่บัณฑิตวิทยาลัยแจงไวในประกาศในแตละปการศึกษา

  3.    ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการตีพิมพผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ   โดยการสนับสนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปละ 15 ลานบาท จํานวน 150 ทุน  ซึ่งเปนการใหทุนตอเนื่อง จนสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ในการรับทุน นิสิตปริญญาโท ไดรับทุนไมเกิน 2 ป ๆ ละ 100,000 บาท นิสิตที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทเรียนตอปริญญาเอก ไดรับทุนไมเกิน 3 ป ๆ ละ 100,000 บาท และนิสิตที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เรียนตอปริญญาเอก ไดรับทุนไมเกิน 5 ป ๆ ละ 100,000 บาท

    4.    ทุนอุดหนุนการวิจัยของภาควิชาทุนนี้เปนการ จางนิสิตเขาชวยงานวิจัยของอาจารยในภาควิชา ซึ่งเทากับนิสิตไดมีโอกาสฝกทํางานวิจัยและมีรายไดจากกการทํางานตามสมควร นิสิตตองติดตอกับภาควิชา ซึ่งจะพิจารณาเปนราย ๆ ไป

    5.    ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษกและทุนวิจัยสําหรับนิสิตปริญญาโท จากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

    6.    ทุนวิจัยสําหรับนิสิตปริญญาโทของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ  ซึ่งจะประกาศใหทราบประมาณกลางเดือนมิถุนายนของทุกป

    7.    ทุนการศึกษาภายในระดับประเทศระดับบัณฑิตศึกษาของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)

    8.    ทุนโครงการเครือขายเชิงกลยุทธเพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารยในสถาบันอุดมศึกษาของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

    9.    ทุนราชกรีฑาสโมสรใหเปนประจําทุกป จํานวน 3 ทุน ๆ ละ 24,000 บาท แบงจายทุน  
2 ป ๆ ละ 12,000 บาท  โดยตองเปนนิสิตในปแรกของบัณฑิตวิทยาลัย มีความประพฤติดี และ        
มีคะแนนเฉลี่ยไมต่ำากวา 3.00

    10.  ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในประเทศ ของศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยี
ชีวภาพแหงชาติ จํานวน 12 ทุน เพื่อสนับสนุน เชน คาเสนอผลงาน คาลงทะเบียนประชุมทางวิชาการ
คาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา แตละภาคการศึกษา  รวมทั้งใหคาใชจายประจําเดือนๆ ละ  8,000
บาท เฉลี่ยประมาณ 60,000 บาท ตอคนตอ 1 ภาคการศึกษา

    11.  ทุนพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก (ทุนบัณฑิตศึกษาในประเทศ) เปนทุนของศูนย
พัฒนาพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ ที่ใหแกนิสิตในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ จํานวน 4 ทุนๆ
ละประมาณ 100,000 บาท

    12.  ทุนสนับสนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มูลนิธิการศึกษาเชลล 100 ป เปนทุนการศึกษา
ที่ใหเปนประจําทุกป ในดานวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร

    นอกจากนี้อาจมีทุนอื่น ๆ ที่จะไดรับเปนครั้งคราว ซึ่งจะขอทราบรายละเอียด ไดที่งานบริการ
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย โทร. 0-2942-8445-50 ตอ 215, 202  ภายใน  1184-7 ตอ 215, 202 หรือ   
ดูรายละเอียดไดที่Website :  http://www.grad.ku.ac.th ทุนการศึกษา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น