รับตรง ภาคพิเศษ สาขาภาษาอังกฤษ ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน 2555

                                        UploadImage
     
     ด้วยคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน มีความประสงค์รับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษกับโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2555

     โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. หลักสูตรที่เปิดรับศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ
   2.1 เป็นบุคคลที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
   2.2 เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย
   2.3 มีผลคะแนนทดสอบ GAT(ความถนัดทั่วไป) ตอนที่ 1 และตอนที่ 2
   2.4 เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือ โรคส าคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
   2.5 เป็นผู้ที่ไม่ถูกให้ออกจากสถาบันอุดมศึกษาใด ๆ มาแล้ว เพราะความประพฤติไม่เหมาะสมหรือกระทำความผิดต่างๆ ที่ไม่ใช่ทางด้านวิชาการ
รับสมัครตั้งแต่งวันที่ 5 มีนาคม ถึง 2 เมษายน 2555

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น