รับตรง โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ม.เกษตรศาสตร์ 2555

UploadImage

คุณสมบัติผู้สมัคร
         สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)หรือเทียบเท่า หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ทุกสาขาที่มีคะแนนสอบวัดความรู้ของ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)

         และมีผลการเรียนตลอดหลักสูตร (GPA)เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5และไม่สมัครในโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษของสาขาอื่นๆ ในคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยรับสมัครผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น

กำหนดการรับสมัคร
          รับสมัครผ่านทางเวบไซต์ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2555
เกณฑ์การรับสมัคร
          พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสมและค่าร้อยละของผลการทดสอบวัดความรู้ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ดังนี้
1) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ร้อยละ 20
2) ผลการทดสอบ O-NET ทั้ง 8 กลุ่มสาระ ร้อยละ 30
3) ผลการทดสอบ GAT ร้อยละ 40  รหัสวิชา 85 ความถนัดทั่วไป
4) ผลการทดสอบ PAT ร้อยละ 10  เลือก 1 วิชาที่ได้คะแนนสูงสุดจากวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา 71 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
รหัสวิชา 77 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส
รหัสวิชา 78 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน
รหัสวิชา 79 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น
รหัสวิชา 80 ความถนัดทางภาษาจีน
รหัสวิชา 81 ความถนัดทางภาษาอาหรับ
รหัสวิชา 82 ความถนัดทางภาษาบาลี

วิธีการสอบสัมภาษณ์
จำนวนนิสิตที่รับเข้าศึกษา
1. รับผ่านระบบ admission จำนวน 50 คน
2. รับตรงผ่านระบบออนไลน์ จำนวน 40 คน

เอกสารประกอบการรับสมัคร    หลักฐานการรับสมัคร
รูปถ่ายสีหรือขาวดำ หน้าตรง ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป
สำเนาหลักฐานการศึกษา จำนวน 1 ชุด
สำเนาผลการสอบวัดความรู้ (GAT / PAT) จำนวน 1 ชุด
สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด
สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
***ให้ผู้สมัครรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกชุดให้เรียบร้อยก่อนนำส่งมาทางโครงการฯ

ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคต้นและภาคปลาย ภาคการศึกษาละ 35,000 บาท
รับสมัครได้ที่เว็บไซต์หลัก http://www.seas.soc.ku.ac.th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น