รัฐบาลไต้หวันแจกทุนจบม.6 เรียนฟรีปิดรับ31มี.ค.นี้

UploadImage
สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย เตรียมรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนไทยเพื่อทุนการศึกษาไต้หวันประจำปี พ.ศ.2555  โดยผู้ที่จะขอรับทุนได้ต้องจบการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป มีผลการเรียนและพฤติกรรมดี

เงินทุนการศึกษา :
(1) ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายเบ็ด เตล็ด (รวมถึงค่าหน่วยกิตและค่าใช้จ่ายในการศึกษาอื่นๆ) ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดของผู้ที่ได้รับทุนนั้นสูงสุดไม่เกิน 40,000 ดอลลาร์ไต้หวัน ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการไต้หวันจะเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนนี้ สำหรับผู้ที่มีค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดเกิน 40,000 ดอลลาร์ไต้หวัน ทางสถาบัน/มหาวิทยาลัยที่ผู้ได้รับทุนกำลังศึกษาอยู่จะเป็นผู้รับผิดชอบค่า ใช้จ่ายส่วนที่เกินนั้น ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดนี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมในการดำเนินการต่างๆ ค่าที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ค่าประกันภัย ค่าที่พัก รวมถึงค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต เป็นต้น ผู้ได้รับทุนจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนนี้เอง
(2) ค่าครองชีพ ผู้ที่ได้รับทุนเรียนระดับปริญญาตรี จะได้รับเงินทุนช่วยเหลือเดือนละ 15,000 ดอลลาร์ไต้หวัน เป็นระยะเวลา 4 ปี ส่วนผู้ที่ได้รับทุนเรียนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกจะได้รับเงินทุนช่วยเหลือเดือนละ 20,000 ดอลลาร์ไต้หวัน ระยะเวลารับทุนแบ่งเป็น 2 ปีและ 4 ปี ตามลำดับ สำหรับค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ ค่าอาหาร ค่าที่พัก ตลอดจนค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ นั้นจะรวมอยู่ในเงินทุนดังกล่าวแล้ว ผู้ที่ได้รับทุนจะเป็นผู้บริหารจัดการเอง
ระยะเวลาการสมัครทุน : ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 (ถือ วันประทับตรา ไปรษณีย์เป็นหลัก) สำหรับผู้ที่เคยได้รับทุนนี้แล้วหากประสงค์จะยื่นสมัครขอทุนนี้อีกจะต้อง ดำเนินการสมัครภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์
สถานที่รับสมัคร : ผู้สมัครทุนการศึกษาสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์
http://www.taiwanembassy.org/th กรุณา กรอกใบสมัครให้ครบถ้วน แล้วพิมพ์ออกมา ลงชื่อให้เรียบร้อย ซึ่งการส่งเอกสารการสมัครนั้น ผู้สมัครสามารถมาส่งเอกสารได้ด้วยตนเองหรือส่งจดหมายแบบลงทะเบียนมายัง :
ฝ่ายวัฒนธรรมการศึกษา
สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย
ชั้น 20 อาคาร Empire Tower
195 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
(ผู้ที่กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือ ไม่ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบ จะไม่ได้รับการพิจารณาใดๆ สำหรับผู้ที่ส่งจดหมายแบบไม่ได้ลงทะเบียนนั้น หากเกิดการสูญหาย ทางเราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น )
 คุณสมบัติผู้สมัคร :
ผู้สมัครขอรับทุนจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1) จบการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป มีผลการเรียนและพฤติกรรมดี
2) ผู้ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ไม่สามารถสมัครขอรับทุนได้
(1) เป็นผู้ที่มีเชื้อสายไต้หวันหรือถือสัญชาติไต้หวัน
(2) เป็นผู้ที่ยังคงสถานะนักศึกษาใน มหาวิทยาลัยในไต้หวันหรือผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยในไต้หวัน ทั้งนี้ไม่รวมผู้ที่กำลังจะจบการศึกษาในปีนี้และประสงค์ที่จะยื่นสมัครทุน ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
(3) เป็นผู้ที่เคยศึกษาที่ไต้หวันและประสงค์จะขอยื่นสมัครเรียนในระดับปริญญาเดิมที่เคยศึกษาไปแล้ว
(4) ขณะที่ศึกษาอยู่ที่ไต้หวันเคยได้ รับคัดเลือกเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนหรือนักเรียนที่ศึกษาระบบควบสองปริญญาใน มหาวิทยาลัยที่มีการเซ็นสัญญาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างชาติ
(5) เป็นผู้ที่เคยได้รับทุนแล้วศึกษาในระดับปริญญานั้นๆ เกินกว่า 5 ปี
(6) เคยถูกยกเลิกการได้รับทุนการศึกษานี้หรือถูกยกเลิกทุนเรียนภาษาจีนจากกระทรวงศึกษาธิการ
(7) ได้รับทุนจากหน่วยงานรัฐบาลหรือ เงินทุนช่วยเหลือที่ทางมหาวิทยาลัยจัดตั้งให้ในขณะที่ศึกษาอยู่ที่ไต้หวัน ทั้งนี้ไม่รวมถึงเงินทุนที่ทางมหาวิทยาลัยออกให้ในส่วนที่เกินจากเงินทุนที่ กระทรวงศึกษาธิการไต้หวันกำหนด
3) ผู้สมัครจะต้องดำเนินการสมัครเข้า เรียนกับทางมหาวิทยาลัยในไต้หวันในช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยจะต้องสมัครกับมหาวิทยาลัยที่เป็น สถาบันที่ร่วมโครงการมอบทุนการศึกษาไต้หวันเท่านั้น  สำหรับผู้ที่ ยื่นสมัครมหาวิทยาลัยอื่นนอกเหนือจากนี้ ทางสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย จะถือว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนและจะไม่รับพิจารณารวมทั้งไม่คืน เอกสารการสมัคร
หลักฐานการสมัคร :
1) ใบสมัครทุน
2) สำเนาหนังสือเดินทางหรือสำเนาบัตรประชาชน
3) สำเนาหลักฐานใบแสดงคุณวุฒิสูงสุด และสำเนาใบแสดงผลการศึกษา (ที่ผ่านการรับรองจากสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทยตัวจริง) หรือเอกสารที่ทางโรงเรียน/มหาวิทยาลัยเดิมออกให้ เป็นภาษาอื่นนอกเหนือจากภาษาอังกฤษและภาษาจีน จะต้องแนบฉบับแปลที่เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนซึ่งผ่านการรับรองจากสำนักงาน เศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทยด้วย ต้องแสดงเอกสารตัวจริงที่ผ่านการรับรองจากสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป สำหรับฉบับสำเนาซึ่งผ่านการประทับตรารับรองถือว่าไม่ได้รับการยอมรับ อนึ่ง เกี่ยวกับเรื่องการรับรองเอกสารสามารถศึกษาได้ที่ http://www.taiwanembassy.org/th/lp.asp?ctNode=1814&CtUnit=63&BaseDSD=7&mp=232
4) สำเนาหลักฐานการสมัครเข้าเรียนกับทางมหาวิทยาลัยไต้หวันที่เป็น สถาบันที่ร่วมโครงการมอบทุนการศึกษาไต้หวัน” (เช่น สำเนาใบเสร็จจ่ายค่าสมัครเข้าเรียน สำเนาใบสมัครเข้าเรียน เอกสารหรืออีเมลล์ตอบกลับจากทางมหาวิทยาลัย เป็นต้น)
5) การทดสอบความสามารถทางภาษา สำหรับผู้ที่จะสมัครทุนการศึกษานี้ (ทั้งที่เรียนเป็นระบบภาษาจีนและภาษาอังกฤษ) จะต้องเข้ารับการทดสอบความสามารถทางภาษาทั้งภาษาจีนและภาษาอังกฤษ อนึ่ง ผลคะแนนการสอบวัดระดับทักษะภาษาจีน HSKถือว่าไม่ได้รับการยอมรับ
(1) สำเนาผลการสอบหรือใบประกาศนียบัตรการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาจีน(TOCFL, Test of Chinese as a Foreign Language)ซึ่งจะรับผลคะแนนการสอบของวันที่ 24 เมษายน 2554 หรือ 20 พฤศจิกายน 2554 ตั้งแต่ระดับต้นขึ้นไป ทั้งนี้หากสอบได้ตั้งแต่ระดับกลางขึ้นไปจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
การจัดสอบ TOCFL ซึ่งจะจัดในสอบในวันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2554 นั้น จะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กันยายนจนถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2554 สามารถดูรายละเอียดการสมัครสอบหรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.chonghua.or.th หรือเบอร์โทรศัพท์ 02-679-7137-8 ต่อ 117
(2) หลักฐานผลการสอบ TOEFL PBT 550 คะแนน (CBT 213 คะแนน IBT 79 คะแนน) ขึ้นไป หรือผลการสอบภาษาอังกฤษ IELTS 6.5 หรือ TOEIC 605 คะแนนขึ้นไป ซึ่งเทียบเท่ากับ TOEFL PBT 550 คะแนน
6) จดหมายรับรองจากอธิการบดี/ผู้อำนวยการโรงเรียน ศาสตราจารย์หรืออาจารย์ที่ปรึกษาจำนวน 2 ฉบับ
7) ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะต้องดำเนิน การจัดส่งสำเนาใบตอบรับเข้าจากทางมหาวิทยาลัยในไต้หวันมายังฝ่ายวัฒนธรรมการ ศึกษา สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย ภายในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 เพื่อรับรองคุณสมบัติผู้ได้รับทุน หากไม่ดำเนินการจัดส่งเอกสารภายในระยะเวลาที่กำหนด จะต้องรายงานเหตุผลให้แก่สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทยตรวจสอบ สำหรับผู้ที่ไม่ได้รับใบตอบรับเข้าเรียนต่อ จะถูกยกเลิกคุณสมบัติ และทางสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย และจะเป็นสิทธิ์ของสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปที่จะให้สิทธิ์แก่ผู้ที่ ได้รับการคัดเลือกเป็นลำดับต่อไป อย่างไรก็ตามการดำเนินการใดๆจะต้องไม่เกินวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2555
กรุณาส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์หรือมาส่งด้วยตนเอง ณ สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย ภายในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 ทั้งนี้ทางเราจะไม่รับเอกสารใดๆ เพิ่มเติม
ขั้นตอนการคัดเลือก
1) รอบคัดเลือก (ช่วงกลางเดือนเมษายน - ต้นเดือนพฤษภาคม) พิจารณาจากผลการเรียน และเอกสารอื่นๆ ของผู้สมัคร แล้วคัดเลือกจากผู้ที่มีผลคะแนนดีเด่น โดยจะประกาศผลให้ทราบทางจดหมาย
2) รอบสัมภาษณ์ (ช่วงกลางเดือนพฤษภาคม - ปลายเดือนพฤษภาคม) สัมภาษณ์ผู้ที่ผ่านการ
คัดเลือกในรอบแรก ส่วนเวลาและสถานที่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์ 02-670-0200 ต่อ 326

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น