ม.รังสิต เปิด 10 หลักสูตรใหม่ ป.ตรี-โท-เอก 


            มหาวิทยาลัย รังสิต สานต่อปรัชญาของมหาวิทยาลัย ต่อยอดขุมพลังแห่งปัญญา เดินหน้าเปิดหลักสูตรใหม่ ระดับปริญญาตรี 6 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 3
หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 1 หลักสูตร
นายกิตติ ศักดิ์ ไตรพิพัฒพรชัย ผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำที่มีความหลากหลายทางวิชาการมากที่สุด ซึ่ง ถือว่าตอบโจทย์ครอบคลุมเกือบทุกสาขาอาชีพ และเพื่อต่อยอดความหลากหลายทางวิชาการกับการพัฒนามหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2555 ได้เปิดหลักสูตรใหม่ 10 หลักสูตร ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก
“ระดับปริญญาตรี เปิดหลักสูตรใหม่ 5 หลักสูตร ได้แก่
1.หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ Pharm.D. (Pharmaceutical Sciences) เพื่อผลิตเภสัชกรที่มีความรู้เกี่ยวกับ การวิจัยและพัฒนายาใหม่ การออกแบบและการผลิตยา เครื่องสำอางและสมุนไพร การประกันคุณภาพยาทั้งยาแผนปัจจุบันและยาสมุนไพรการ คุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ รวมถึงงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลและชุมชน โดยสภาเภสัชกรรมได้พัฒนาหลักสูตรเภสัชศาสตร์ใช้ระยะเวลาศึกษา 6 ปี
2.หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต B.TM. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทางวิชาชีพ ในการบริการสุขภาพ สาขา การแพทย์แผนไทย โดยให้บัณฑิตมีคุณลักษณะเด่นในด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การตรวจวินิจฉัยโรค การรักษาโรค การฟื้นฟูการรักษาสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยในด้านต่างๆ ในการปฏิบัติงานรวมทั้งมีความสามารถในการปรับประยุกต์องค์ความรู้สากล และพัฒนาภูมิปัญญาไทยให้เหมาะสมกับระบบสุขภาพไทยที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการแก่สังคม ชุมชน และในระดับสากลได้เป็นอย่างดี
3.หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) B.Acc. (International Program) อยู่ระหว่างการดำเนินการเปิดหลักสูตร
4.หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการกีฬา B.Com.Arts (Sports Communication) อยู่ ระหว่างการดำเนินการเปิดหลักสูตร เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถด้านการสื่อสารการ กีฬา การบริหารจัดการการกีฬา การสื่อสารมวลชน และนันทนาการ โดยเป็นหลักสูตรสหวิทยาการที่รวมเอาศาสตร์หลายสาขาวิชามาบูรณาการ ซึ่งบัน ฑิตที่จบการศึกษาสามารถประกอบอาชีพในด้านการสื่อสารมวลชน การสื่อสารการกีฬา การพลศึกษา และนันทนาการได้
5. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจเอเชีย B.A. (Asian Business Leadership) อยู่ระหว่างการดำเนินการ เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นสร้างบัณฑิตที่มีความสามารถด้านการจัดการธุรกิจ เอเชีย เพื่อตอบรับกับความต้องการด้านแรงงานตลาด ซึ่งเปลี่ยนศูนย์กลางอำนาจมาอยู่ทางแถบเอเชียมากขึ้น  และ
6.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ป.ตรี+โท 5 ปี) ภาษาอังกฤษ B.Eng (RSU) l M.Eng (AIT) โดยความร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Asian Institute of Technology: AIT)
 ระดับปริญญาโท เปิดหลักสูตรใหม่ 3 หลักสูตร ได้แก่
1.หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา เภสัชศาสตร์  M. Pharm. (Pharmacy) เพื่อ ผลิตนักวิจัยและนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในสาขาวิชา เภสัชศาสตร์ เพื่อให้การพัฒนายาภายในประเทศสามารถดำเนินไปได้ โดยลดการพึ่งพานักวิชาการภายนอกประเทศ
2.หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์M.Econ. (Applied Economics) ที่เน้นผลิตนัก เศรษฐศาสตร์ในหน่วยงานของราชการ บริษัทเอกชน รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรอิสระ ทำหน้าที่รวบรวมข่าวสาร ข้อมูล วิเคราะห์ วิจัย วางแผนในการปรับเปลี่ยนแนวทางเพื่อสะท้อนถึงโอกาส แรงกดดัน จุดแข็ง จุดด้อยที่กระทบต่อองค์กรและประเทศ และ
3.หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) LL.M. การ พัฒนาหลักสูตรนี้ขึ้นใหม่เป็นการขยายโอกาสและต่อยอดหลักสูตรนิติศาสตรมหา บัณฑิต  ที่สอนด้วยภาษาไทยมาแล้วหลายรุ่น โดยพัฒนาปรับเปลี่ยนเนื้อหารายวิชาให้มุ่งเน้นกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมาย การค้าระหว่างประเทศ ตลอดจนกระบวนการเรียนการสอนและการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้น คว้าอิสระที่ใช้ภาษาจีนและ/หรือภาษาต่างประเทศอื่นโดยเฉพาะภาษาอังกฤษเป็น ภาษาเสริม ย่อมก่อให้เกิดการพัฒนากระบวนการศึกษากฎหมายและการวิจัยทางนิติศาสตร์ในระบบ พหุภาษา (Multi-lingual Legal Studies and Research) ที่มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น (อยู่ระหว่างดำเนินการเปิดหลักสูตร)
ระดับปริญญาเอก เปิดหลักสูตรใหม่ 1 หลักสูตรคือ หลักสูตรเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา       เภสัชศาสตร์ Ph.D. (Pharmacy) มุ่ง เน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการเป็นนักวิชาการขั้นสูง มีศักยภาพอย่างสูงทางด้านการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ เป็นนักพัฒนาและนักจัดการองค์ความรู้ในสายวิชาชีพเภสัชศาสตร์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของประเทศ ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมให้มีความปลอดภัยและพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา” นายกิตติศักดิ์ กล่าวเสริม
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยรังสิต เปิดดำเนินการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี82 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 36 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 8 หลักสูตร รวม 126 หลักสูตร ทั้งนี้ กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 3 พฤษภาคม 2555 ในระดับปริญญาตรี และเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้-วันที่ 11 มิถุนายน 2555 ในระดับปริญญาโท-เอก สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ สำนักงานรับนักศึกษา โทร.0-2791-5500-5510

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น