ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์รับเพิ่ม 150 ทุนถึง 19 เม.ย.นี้


UploadImage
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยคณะอนุกรรมการบริหารโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์(ทุนเรียนดีวิทยา ศาสตร์แห่งประเทศไทย) เห็นสมควรให้ทุนเพิ่มเติมรวม 150 ทุน แก่ผู้ที่กำลังศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาโทและเอกของคณะวิทยาศาสตร์ของ สถาบันที่ ร่วมโครงการ ในสาขาที่ โครงการระบุ

           คุณสมบัติ
            ผู้สมัครรับทุนระดับปริญญาโท-เอกหรือปริญญาโทควบเอก จะต้องมีผลการศึกษาของทุกระดับดังนี้
1.จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรวิทยาศาสตร์ ของคณะวิทยาศาตร์ในสถาบันที่ร่วมโครงการ โดยเรียนในสาขาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ สถิติ วิทยาศาสตร์เชิงคานวณ เคมี ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ประยุกต์ ธรณีวิทยา ชีววิทยา พฤกษศาสตร์ สัตววิทยา หรือพันธุศาสตร์ และมีผลการศึกษาตลอดหลักสูตรปกติ (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00และ
2. ในปีการศึกษา 2554ศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 1ของหลักสูตรวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาโทหรือไม่เกินชั้นปีที่ 2ของหลักสูตรปริญญาโทควบเอก ทั้งนี้หลักสูตรปริญญาโทต้องเป็นหลักสูตรแผน ก แบบ ก.2 (เรียนรายวิชาประจำหลักสูตรไม่น้อยกว่า 12หน่วยกิต และทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 12หน่วย) และมีผลการศึกษาเฉลี่ยในทุกภาคการศึกษา (GPA) และเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) จนถึงวันสมัครและเมื่อครบปีการศึกษา 2554ไม่ต่ำกว่า 3.25
     
    ผู้สมัครรับทุนระดับปริญญาเอกในการรับเพิ่มเติมครั้งนี้ ให้สิทธิ์เฉพาะผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีผลการศึกษาดีมากและได้ รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในระดับปริญญาเอกโดยยกเว้นการศึกษาในระดับปริญญา โท และมีผลการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาเอกดังนี้
1.จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรวิทยาศาสตร์ ของคณะวิทยาศาสตร์ ในสถาบันที่ร่วมโครงการ ในสาขาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ สถิติ วิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ เคมี ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ประยุกต์ธรณีวิทยา ชีววิทยา พฤกษศาสตร์ สัตววิทยา หรือพันธุศาสตร์ และมีผลการศึกษาตลอดหลักสูตรปกติ (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.50หรือมีผลการศึกษาในหลักสูตร Honors Program หรือเทียบเท่า ไม่ต่ำกว่า 3.25และ
2. ในปีการศึกษา 2554ศึกษาอยู่ไม่เกินชั้นปีที่ 2ของหลักสูตรวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาเอก โดยมีผลการศึกษาระดับปริญญาเอกเฉลี่ยในทุกภาคการศึกษา (GPA) และเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) จนถึงวันสมัครและเมื่อครบปีการศึกษา 2554ไม่ต่ำกว่า 3.25
3. มีหลักฐานผลการสอบภาษาอังกฤษที่ผ่านตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัยของสถาบันที่ สังกัด หากบัณฑิตวิทยาลัยไม่ได้กำหนดเกณฑ์การผ่านภาษาอังกฤษไว้ ผู้สมัครจะต้องมีคะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษ
TOEFL ไม่ต่ำกว่า 500 (paper) หรือ ไม่ต่ำกว่า 173 (CBT) หรือ ไม่ต่ำกว่า 64 (iBT) หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 5หรือ การสอบมาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบกับ TOEFL ได้ (เช่น CU-TEP) โดยใช้ผลการสอบที่ไม่เกิน 2
ปี นับถึงวันสมัคร สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านภาษาอังกฤษตามที่กำหนดข้างต้น ไม่มีสิทธิ์สมัครในครั้งนี้
4. มีความมุ่งมั่นที่จะศึกษาจนจบปริญญาเอกในสาขาที่ได้รับทุนโดยไม่ลาออกจาก โครงการก่อนสำเร็จปริญญาเอก ไม่เปลี่ยนสาขาหรือย้ายสถาบันขณะกำลังศึกษาในแต่ละระดับ ทั้งนี้เมื่อใกล้จบปริญญาโทจะต้องสมัครและศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกอย่างต่อ เนื่อง (เมื่อจบปริญญาโทแล้วเลือกสมัครเรียนปริญญาเอกต่างสาขา ต่างสถาบันจากที่เรียนในระดับปริญญาโทได้)
5. ไม่เป็นผู้รับราชการ หรืออยู่ในระหว่างการศึกษาในหลักสูตรอื่น หรือรับทุนการศึกษาในโครงการใดๆ หรือมีข้อผูกพันกับหน่วยงานใดๆ
6.ยินยอมทำสัญญารับทุนการศึกษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขของทุน โดยเมื่อจบการศึกษาแล้วจะประกอบอาชีพในหน่วยงานของรัฐเป็นระยะเวลาหนึ่งเท่า ของระยะเวลาที่รับทุนปริญญาโทและปริญญาเอกหากผิดสัญญาหรือไม่ปฏิบัติตาม เงื่อนไขจะยินยอมชดใช้เงินทุนทั้งหมดที่ได้รับจากโครงการฯ และเบี้ยปรับอีกหนึ่งเท่า

           สนใจดูข้อมูลของทุนได้ที่งานการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 272ถนนพระราม 6เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400โทรศัพท์ 0-2201-5053-4โทรสาร             0-2354-7143    
www.sc.mahidol.ac.th/sced Email: scnnc@mahidol.ac.th
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น