ม.หอการค้าไทยขยายรับทุนรัตนมงคลถึง 27มี.ค.นี้

UploadImage

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มอบ "ทุนรัตนมงคล"  โดยขยายเวลารับสมัครในคณะเศรษฐศาสตร์ จำนวน 20ทุน ไปจนถึงวันที่  27  มีนาคม 2555

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา
- สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือสายอาชีพที่หน่วยงานของรัฐรับรอง
- มีแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
- เป็นผู้มีความประพฤติดี
- ถ้ามีแฟ้มประวัติผลงาน (Portfolio) และมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมของสถาบันและ/หรือสังคมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

รายละเอียดของทุนการศึกษาที่ได้รับ 
- ได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย ตลอดระยะเวลาหลักสูตร (ไม่เกิน 4ปี)
- ได้รับอุปกรณ์ประกอบการเรียนระบบ Hybrid Learning ของมหาวิทยาลัย คนละ 1ชุด

กำหนดการรับสมัครทุนเรียนดี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

กำหนดการรับสมัคร วันนี้ – วันที่ 27มีนาคม 2555
กรอกข้อมูลใบสมัคร (Download ใบสมัคร)

ส่งใบสมัครและหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จำนวน 500บาท ไปที่ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ทาง Fax  0-2277- 4359  attn : รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์ หรือ
ทาง e –mail ที่ somphong1963@gmail.com หรือ
ทางจดหมาย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เลขที่ 126/1ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

วิชาสอบทุนเรียนดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (หมายเหตุ : ทุกวิชาข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษ)
วิชาคณิตศาสตร์
วิชาภาษาอังกฤษ
ทดสอบทัศคติ (Attitude Test)

วันสอบ 
          วันที่ 28มีนาคม 2555เวลา 9.00 – 10.00น. คณะเศรษฐศาสตร์ อาคาร 2ชั้น 3และเมื่อสอบผ่านข้อเขียน จะสอบสัมภาษณ์ เวลา 11.00 – 12.00น. และประกาศผล เวลา 13.00น.
เมื่อได้รับทุนการศึกษาแล้ว มีข้อปฏิบัติดังนี้
- ต้องรักษาระดับแต้มเฉลี่ยรายภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.00ในทุกๆภาคการศึกษาปกติ หากแต้มเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 3.00จะถูกตัดสิทธิ์รับทุนเป็นการถาวร
- ต้องลงทะเบียนและสอบได้ไม่ต่ำกว่า 15หน่วยกิตทุกภาคการศึกษาปกติ  ยกเว้น แผนสหกิจศึกษาหรือภาคการศึกษาสุดท้ายที่จะสําเร็จการศึกษา
- ต้องไม่มีสัญลักษณ์ F ในใบรับรองแสดงผลการศึกษา (Transcript)
- นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจะต้องปฏิบัติงานวิชาการและ/หรืองานอื่นๆ
- ต้องไม่ถูกตัดคะแนนความประพฤติ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น